artykuł nr 1

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Tczów w roku szkolnym 2022/2023.

artykuł nr 2

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Tczów w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”

artykuł nr 3

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów - II postępowanie

Załącznik nr 10 znajduje się na platformie zamówień publicznych:

https://przetargi.tczow.pl/#/offer/c18eb85c-855a-4bec-8f8e-3c5246c8b344

 

artykuł nr 4

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów

artykuł nr 5

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek Gmina Tczów oraz dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tczów

Załącznik 10 i 11 na stronie:

https://przetargi.tczow.pl/

 

 

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku postępowania77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Unieważnienie postępowania - Część II163 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Inforomacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część I213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert559 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie treści SWZ439 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści SWZ430 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Warunków Zamówienia565 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 1 do SWZ - formularz ofertowy37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 2.1 Kosztorys ofertowy - część 1245 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 2.2 Kosztorys ofertowy - część 2558 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 3 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 4 do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 5 do SWZ - zobowiązanie innego podmiotu23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 6 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 7 do SWZ - wykaz robót25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 8 do SWZ - wykaz osób26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 9 do SWZ - projektowane postępowania umowne330 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer