główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy (1)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Dyżury (3)

Decyzje i inne akty administracyjne (1)

Wystąpienia publiczne (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Rada Gminy (0)

Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów (0)

2021 (0)

2020 (16)

2019 (15)

2018 (13)

2017 (15)

2016 (12)

2015 (17)

2014 (10)

2013 (13)

2012 (11)

2011 (14)

2010 (14)

2009 (7)

2008 (5)

Przewodniczący Rady (1)

Skład Rady (1)

Regulamin (1)

Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów (2)

Uchwały Rady Gminy (1)

Komunikaty i oświadczenia radnych (0)

Komisje Rady (0)

Zawiadomienia o posiedzeniach komisji (0)

2021 (1)

2020 (30)

2019 (22)

2018 (13)

2017 (17)

2016 (18)

2015 (14)

2014 (18)

2013 (12)

2012 (15)

2011 (6)

2010 (3)

2009 (7)

2008 (4)

Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (1)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu (1)

Komisja Rewizyjna (1)

Urząd Stanu Cywilnego (1)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (1)

Sporządzenie aktu urodzenia (1)

Sporządzenie aktu zgonu (1)

Zameldowanie cudzoziemców (1)

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy (1)

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (1)

Wniosek o udostępnienie danych (1)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)

Zarządzenia Kierownika GOPS (3)

Zapytanie ofertowe (2)

Komunikat (1)

Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3)

Referaty i samodzielne stanowiska (2)

Statut (1)

Procedury naboru na stanowisko (0)

Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Tczów (1)

Regulamin (3)

Budżet (4)

Sprawozdania z wykonania budżetu (0)

za rok 2018 (4)

za rok 2005 (1)

Uchwały okołobudżetowe (1)

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (5)

Realizacja planowanych dochodów (0)

Realizacja planowanych wydatków (0)

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu (0)

Fundusze Gminy (0)

Dotacje z budżetu (0)

Uchwały (0)

Rok 2020 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (2)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2014 (50)

Rok 2013 (62)

Uchwały - Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (5)

Rok 2012 (57)

Rok 2011 (28)

Rok 2010 (13)

Rok 2009 (31)

Rok 2008 (14)

Rok 2007 (6)

Rok 2006 (7)

Protokoły (0)

Rok 2009 (2)

Rok 2010 (12)

Rok 2011 (15)

Rok 2012 (6)

Rok 2013 (15)

Rok 2014 (8)

Wybory (0)

Wybory Samorządowe 2018 (1)

Wybory uzupełniające 2016 (1)

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (1)

Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (1)

Wybory Samorządowe 2014 (15)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok (6)

Referendum (0)

Referendum 06.09.2015 (1)

Podatki (2)

Podatki na 2019 rok (2)

Podatki na 2018 rok (2)

Podatki na 2017 rok (4)

Podatki na 2016 rok (3)

Podatki na 2015 rok (4)

Podatki na 2012 rok (5)

Podatki na 2011 rok (4)

Podatki na 2010 rok (4)

Informacje Urzędu (0)

Zarządzenia Wójta (0)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (3)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2014 (54)

Rok 2013 (18)

Rok 2012 (7)

Rok 2010 (4)

Rok 2008 (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2006 (1)

Decyzje i inne akty administracyjne (2)

Obwieszczenia i zawiadomienia (42)

Protokoły kontroli (1)

Opinie RIO (0)

Rok 2014 (4)

Raporty o stanie Gminy Tczów (2)

Strategia rozwoju (4)

Rejestr działalności regulowanej (8)

Gospodarka komunalna (4)

Gospodarka Odpadami (2)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (0)

2020 rok (1)

2019 rok (1)

2015 rok (1)

2014 rok (3)

2013 rok (0)

Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (0)

Opłaty skarbowe obowiązujące w Urzędzie Stanu Cywilnego (1)

Małżeństwa, narodziny, zgony (0)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (1)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (1)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (1)

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (1)

Sporządzenie aktu urodzenia (1)

Sporządzenie aktu zgonu (1)

Oświata - Wnioski (2)

Dowody osobiste (2)

Meldunki (0)

Zameldowanie na pobyt stały (1)

Zameldowanie na pobyt czasowy (0)

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (1)

Wymeldowanie z pobytu stałego (1)

Wymeldowanie z pobytu czasowego (0)

Nieruchomości (0)

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (2)

Wniosek o wydanie decyzji na podział działek (1)

Działalność gospodarcza (1)

Zarejestrowanie działalności gospodarczej (0)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (0)

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (1)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (0)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (1)

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (0)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (0)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (0)

Zaświadczenia (1)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (0)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (0)

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych (0)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Deklaracje podatkowe (1)

Jednostki organizacyjne (1)

Oświadczenia majątkowe (0)

za 2005 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (0)

za 2006 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (1)

za 2007 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (1)

za 2008 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (1)

za 2009 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (1)

za 2010 rok (0)

Oświadczenie majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (1)

za 2010/2011 - rozpoczęcie kadencji rady (1)

za 2010/2011 (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (1)

2012 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (1)

2013 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (1)

2014 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (1)

2014 rok - koniec kadencji rady (1)

2015 rok - rozpoczęcie kadencji rady (2)

2015 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (2)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (1)

2016 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (2)

2017 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (2)

2018 rok (1)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (1)

2018 rok- koniec kadencji rady (1)

2019 rok- rozpoczęcie kadencji rady (2)

2019 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (1)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (10)

2020 rok (0)

Oświadczenia majątkowe radnych (1)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (7)

Interpelacje i zapytania radnych (0)

2021 rok (0)

2020 rok (6)

2019 rok (3)

Skargi, wnioski i petycje (0)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku. (1)

2020 rok (5)

2019 rok (1)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (1)

Statut Sołectw (1)

Wybory na ławników (1)

Rok 2020 (0)

Koordynator ds. dostępności (2)

Ogłoszenia (0)

Rok 2021 (1)

Rok 2020 (6)

Rok 2019 (10)

Rok 2018 (10)

Rok 2016/2017 (29)

Ogłoszenia starsze (63)

Konsultacje społeczne (0)

2021 rok (3)

2020 rok (1)

2019 rok (3)

Środowisko (5)

Inwestycje wpływające na środowisko (95)

Program usuwania azbestu dla Gminy Tczów (2)

Powszechny spis rolny (1)

Oferty pracy (0)

Urząd Gminy (0)

2020 rok (4)

2019 rok (5)

2017 rok (3)

2016 rok (3)

2015 rok (2)

GOPS (0)

2020 rok (2)

2018 rok (2)

2017 rok (1)

2016 rok (1)

2013 rok (2)

Wybory Samorządowe 2018r (1)

Wybory 2019 r. (1)

Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r. (7)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r. (31)

Redakcja Biuletynu (1)

Zasady BIP (0)

Podstawa prawna (1)

Udostępnienie informacji publicznej (2)

Wnioski - Wzory do wydruku (5)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

Program Integracji Społecznej (12)

Projekty realizowane przy udziale UE (1)

2010 (0)

2011 (1)

Ochrona Danych Osobowych (0)

Referat Spraw Obywatelskich (1)