Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe162399
   Godziny urzędowania5433
   Organizacja urzędu8212
   Struktura organizacyjna10227
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie980
   Ważne informacje! - koronawirus1306
Organy
   Wójt Gminy9944
     Kompetencje2365
     Kontakt2518
     Dyżury1868
     Decyzje i inne akty administracyjne2251
     Wystąpienia publiczne2039
   Sekretarz8242
   Skarbnik6024
   Rada Gminy10552
    ›    2008971
    ›    20091597
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów4038
    ›    20102370
    ›    20112528
    ›    20121974
    ›    20132599
    ›    20141506
    ›    20152188
    ›    20161637
    ›    20171571
    ›    20181516
    ›    20191747
    ›    20202205
    ›    20211497
    ›    20221121
    ›    2023807
    ›    2024290
     Przewodniczący Rady2433
     Skład Rady3673
     Regulamin2003
     Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów4165
     Uchwały Rady Gminy4228
     Komunikaty i oświadczenia radnych2453
   Komisje Rady5198
    ›    2008861
    ›    20091472
     Zawiadomienia o posiedzeniach komisji2372
    ›    2010879
    ›    20111395
    ›    20122124
    ›    20131891
    ›    20142114
    ›    20151681
    ›    20162594
    ›    20171549
    ›    20181482
    ›    20192322
    ›    20202635
    ›    20211867
    ›    2022940
    ›    2023660
    ›    202483
     Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska1574
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu1443
     Komisja Rewizyjna1555
   Urząd Stanu Cywilnego6878
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego1770
     Sporządzenie aktu urodzenia1137
     Sporządzenie aktu zgonu1079
     Zameldowanie cudzoziemców1030
     Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy1531
     Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego1104
     Wniosek o udostępnienie danych1182
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9619
     Zarządzenia Kierownika GOPS2134
     Zapytanie ofertowe37106
     Komunikat1229
   Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych5868
   Referaty i samodzielne stanowiska9424
Prawo Lokalne
   Statut5440
   Procedury naboru na stanowisko4398
     Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Tczów2054
   Regulamin4497
   Budżet5714
     Sprawozdania finansowe428
    ›    Rok 2020343
    ›    Rok 2021239
    ›    Rok 2022414
     Sprawozdania z wykonania budżetu1369
    ›    za rok 2005852
    ›    za rok 2018 553
     Uchwały okołobudżetowe1452
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej567
     Realizacja planowanych dochodów1107
     Realizacja planowanych wydatków1150
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu1099
     Fundusze Gminy1125
     Dotacje z budżetu1090
   Uchwały10308
     Rok 2024182
     Rok 2023930
     Rok 20221357
     Rok 20211805
     Rok 20202782
     Rok 20192208
     Rok 20181919
     Rok 20171940
     Rok 20161835
     Rok 20151749
     Rok 20144776
     Rok 20137914
     Uchwały - Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi1940
     Rok 20126788
     Rok 20114657
     Rok 20102894
     Rok 20094989
     Rok 20082693
     Rok 20071881
     Rok 20062334
   Protokoły2775
     Rok 20091007
     Rok 20102187
     Rok 20112172
     Rok 20121444
     Rok 20131598
     Rok 20141401
   Podatki5060
     Podatki na 2019 rok342
     Podatki na 2018 rok409
     Podatki na 2017 rok708
     Podatki na 2016 rok717
     Podatki na 2015 rok903
     Podatki na 2012 rok1296
     Podatki na 2011 rok1178
     Podatki na 2010 rok1321
   Informacje Urzędu5735
     Zarządzenia Wójta2453
    ›    Rok 2006874
    ›    Rok 2007777
    ›    Rok 2008755
    ›    Rok 2010930
    ›    Rok 20121345
    ›    Rok 20131988
    ›    Rok 20144062
    ›    Rok 20151058
    ›    Rok 2016816
    ›    Rok 2018771
    ›    Rok 2017474
    ›    Rok 2019616
    ›    Rok 2020353
    ›    Rok 2021646
    ›    Rok 2022337
    ›    Rok 2023212
     Decyzje i inne akty administracyjne2425
     Obwieszczenia i zawiadomienia7441
     Protokoły kontroli1127
     Opinie RIO936
    ›    Rok 2014768
    ›    Rok 2021324
    ›    Rok 2022365
    ›    Rok 2023131
    ›    Rok 202434
   Raporty o stanie Gminy Tczów1359
   Strategia rozwoju10795
   Rejestr działalności regulowanej3546
   Gospodarka komunalna4740
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi1461
     2023 rok68
     2022 rok110
     2021 rok253
     2020 rok300
     2019 rok240
     2015 rok693
     2014 rok867
    ›    Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi587
     2013 rok666
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów34401
     Rok 2024159
     Rok 2023 5317
     Rok 20228178
     Rok 202124803
     Rok 202014798
     Rok 201920805
     Rok 201824684
     Rok 201719216
     Rok 201628888
     Rok 201526885
     Rok 201416854
     Rok 201317156
     Rok 201211529
     Rok 20116577
     Rok 201039791
     Rok 2009 10959
     Rok 200827300
     Rok 200717091
     Rok 20067329
     Rok 20043342
   Zapytania ofertowe39791
     Rok 20234236
     Rok 20225687
     Rok 20218651
     Rok 20203916
     Rok 20171122
     Rok 201219078
   Plan postępowań o udzielenie zamówień1752
     na rok 202459
     na rok 2023313
     na rok 2022347
     na rok 2021343
     na rok 2020378
     na rok 2019594
     na rok 2018504
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw4047
     Opłaty skarbowe obowiązujące w Urzędzie Stanu Cywilnego1965
     Małżeństwa, narodziny, zgony1214
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1099
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej2957
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1444
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa971
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia905
    ›    Sporządzenie aktu zgonu858
     Oświata - Wnioski1331
     Dowody osobiste2589
     Meldunki1121
    ›    Zameldowanie na pobyt stały743
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy663
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy763
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego739
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego649
     Nieruchomości1370
    ›    Wniosek o wydanie decyzji na podział działek886
    ›    Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy774
     Działalność gospodarcza1744
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej690
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej568
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej909
     Zezwolenia i decyzje1353
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych825
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów887
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej715
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży926
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży699
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej842
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu1302
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części303
     Zaświadczenia1514
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego659
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku707
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego656
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych699
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych703
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej719
     Deklaracje podatkowe1442
     Procedura zgłaszania bezdomnego zwierzęcia na terenie Gminy Tczów240
Gospodarka Odpadami
   Gospodarka Odpadami Gminy Tczów617
   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi402
Inne
   Jednostki organizacyjne10319
   Oświadczenia majątkowe18603
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1021
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1040
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych896
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1267
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych968
    ›    Oświadczenie majątkowe radnych1081
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1562
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1131
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1015
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1013
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych2615
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1242
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1064
     2018 rok2130
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1268
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek2648
     2018 rok- koniec kadencji rady1621
     2019 rok- rozpoczęcie kadencji rady2994
     2019 rok2470
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1742
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek6054
     2020 rok2686
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych2166
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek4061
     2021 rok3278
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych2275
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek5470
     2022 rok1914
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1123
    ›    Oświadczenia majątkowe pracowników i Kierowników jednostek2214
     2023 rok1160
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych867
    ›    Oświadczenia majątkowe pracowników i Kierowników jednostek1359
     2024 rok191
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych194
    ›    Oświadczenia majątkowe pracowników i Kierowników jednostek214
   Interpelacje i zapytania radnych1837
     2021 rok818
     2020 rok2035
     2019 rok915
   Skargi, wnioski i petycje4757
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku przez Wójta Gminy Tczów oraz Radę Gminy Tczów.124
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku. 225
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku.372
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku.421
     2020 rok1678
     2019 rok585
     2021 rok1105
     2022 rok892
     2023 rok528
     2024 rok170
   Jednostki pomocnicze7825
     Sołectwa2425
    ›    Statut Sołectw1118
   Wybory na ławników936
     Rok 2020246
   Koordynator ds. dostępności1014
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi579
   Ogłoszenia9059
     Rok 2024582
     Rok 20232324
     Rok 20221836
     Rok 20212343
     Rok 20202137
     Rok 20195087
     Rok 20182396
     Rok 2016/20173801
     Ogłoszenia starsze44550
   Konsultacje społeczne926
     2023 rok97
     2022 rok176
     2021 rok178
     2020 rok210
     2019 rok514
     2018 rok29837
   Środowisko4227
     Inwestycje wpływające na środowisko14151
     Program usuwania azbestu dla Gminy Tczów1046
   Powszechny spis rolny699
   Oferty pracy39533
     Urząd Gminy28643
    ›    2015 rok4246
    ›    2016 rok3037
    ›    2017 rok3145
    ›    2019 rok7502
    ›    2020 rok4824
    ›    2021 rok3142
    ›    2022 rok4101
    ›    2023 rok1289
    ›    2024 rok503
     GOPS13547
    ›    2013 rok1953
    ›    2016 rok1782
    ›    2017 rok1621
    ›    2018 rok2757
    ›    2020 rok2732
    ›    2021 rok1730
   Wybory i Referenda1218
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.27
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych36
     Wybory Samorządowe 2024 rok1686
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 rok656
     Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Tczów przed upływem kadencji1692
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.2638
     Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r.1351
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.2760
     Wybory Samorządowe 2018r1961
     Wybory Samorządowe 2018532
     Wybory uzupełniające 2016618
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015880
     Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015881
     Referendum 06.09.2015839
     Wybory Samorządowe 20143205
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok1858
   Redakcja Biuletynu3456
   Zasady BIP2611
     Podstawa prawna1149
     Udostępnienie informacji publicznej1539
   Wnioski - Wzory do wydruku6298
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza3455
   Program Integracji Społecznej6802
   Projekty realizowane przy udziale UE3069
     2010788
     2011945
   Ochrona Danych Osobowych924
     Referat Spraw Obywatelskich371
Łączna liczba odwiedzin:1527078