główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN976343
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ109177
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 109177
   Godziny urzędowania 4125
   Organizacja urzędu 5766
   Struktura organizacyjna 6555
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie 57
Organy
   Wójt Gminy 6479
     Kompetencje 1714
     Kontakt 1247
     Dyżury 1306
     Decyzje i inne akty administracyjne 1570
     Wystąpienia publiczne 1466
   Sekretarz 6210
   Skarbnik 4556
   Rada Gminy 6162
    ›    2008 491
    ›    2009 815
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów 1743
    ›    2010 1253
    ›    2011 1232
    ›    2012 883
    ›    2013 825
    ›    2014 604
    ›    2015 829
    ›    2016 575
    ›    2017 459
    ›    2018 455
    ›    2019 379
    ›    2020 38
     Przewodniczący Rady 1591
     Skład Rady 2461
     Regulamin 1412
     Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów 80
     Uchwały Rady Gminy 2618
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1613
   Komisje Rady 3396
    ›    2008 425
    ›    2009 674
     Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 1072
    ›    2010 462
    ›    2011 561
    ›    2012 1069
    ›    2013 757
    ›    2014 830
    ›    2015 583
    ›    2016 629
    ›    2017 302
    ›    2018 368
    ›    2019 299
    ›    2020 11
     Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1154
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu 1049
     Komisja Rewizyjna 1068
   Urząd Stanu Cywilnego 4701
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 963
     Sporządzenie aktu urodzenia 765
     Sporządzenie aktu zgonu 744
     Zameldowanie cudzoziemców 702
     Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy 902
     Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego 672
     Wniosek o udostępnienie danych 724
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6808
     Zarządzenia Kierownika GOPS 1444
     Zapytanie ofertowe 25938
     Komunikat 810
   Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4607
   Referaty i samodzielne stanowiska 5717
Prawo Lokalne
   Statut 4034
   Procedury naboru na stanowisko 3350
     Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Tczów 1491
   Regulamin 3291
   Budżet 4298
     Sprawozdania z wykonania budżetu 918
    ›    za rok 2005 467
    ›    za rok 2018 96
     Uchwały okołobudżetowe 1087
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 170
     Realizacja planowanych dochodów 762
     Realizacja planowanych wydatków 819
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 797
     Fundusze Gminy 788
     Dotacje z budżetu 780
   Uchwały 5290
     Rok 2019 868
     Rok 2018 983
     Rok 2017 1110
     Rok 2016 1119
     Rok 2015 1151
     Rok 2014 2896
     Rok 2013 5451
     Uchwały - Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1550
     Rok 2012 4699
     Rok 2011 3408
     Rok 2010 2192
     Rok 2009 3667
     Rok 2008 1943
     Rok 2007 1300
     Rok 2006 1786
   Protokoły 1862
     Rok 2009 711
     Rok 2010 1557
     Rok 2011 1518
     Rok 2012 961
     Rok 2013 924
     Rok 2014 827
   Wybory 3022
     Wybory Samorządowe 2018 185
     Wybory uzupełniające 2016 324
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 549
     Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 530
     Wybory Samorządowe 2014 2259
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok 1266
   Referendum 738
     Referendum 06.09.2015 454
   Podatki 3250
     Podatki na 2018 rok 126
     Podatki na 2017 rok 372
     Podatki na 2016 rok 439
     Podatki na 2015 rok 604
     Podatki na 2012 rok 1004
     Podatki na 2011 rok 919
     Podatki na 2010 rok 998
   Informacje Urzędu 3888
     Zarządzenia Wójta 1471
    ›    Rok 2006 470
    ›    Rok 2007 416
    ›    Rok 2008 386
    ›    Rok 2010 580
    ›    Rok 2012 699
    ›    Rok 2013 967
    ›    Rok 2014 1837
    ›    Rok 2015 610
    ›    Rok 2016 328
    ›    Rok 2018 330
    ›    Rok 2017 40
    ›    Rok 2019 164
     Decyzje i inne akty administracyjne 1639
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2450
     Protokoły kontroli 672
     Opinie RIO 507
    ›    Rok 2014 409
   Raporty o stanie Gminy Tczów 114
   Strategia rozwoju 8246
   Rejestr działalności regulowanej 1578
   Gospodarka komunalna 3571
   Gospodarka Odpadami 849
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 897
     2015 rok 419
     2014 rok 585
    ›    Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 265
     2013 rok 374
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 25549
     Rok 2019 12700
     Rok 2018 23610
     Rok 2017 17512
     Rok 2016 27642
     Rok 2015 25941
     Rok 2014 14907
     Rok 2013 15585
     Rok 2012 9894
     Rok 2011 5669
     Rok 2010 38448
     Rok 2009 9775
     Rok 2008 25190
     Rok 2007 14745
     Rok 2006 7019
     Rok 2004 2951
   Zapytania ofertowe 25422
     Rok 2012 18695
     Rok 2017 529
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 490
     na rok 2019 234
     na rok 2018 176
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2710
     Opłaty skarbowe obowiązujące w Urzędzie Stanu Cywilnego 874
     Małżeństwa, narodziny, zgony 783
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 696
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2321
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 751
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 623
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 494
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 494
     Oświata - Wnioski 827
     Dowody osobiste 1991
     Meldunki 738
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 420
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 335
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 434
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 402
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 343
     Nieruchomości 751
    ›    Wniosek o wydanie decyzji na podział działek 363
    ›    Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 155
     Działalność gospodarcza 1232
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 396
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 271
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 585
     Zezwolenia i decyzje 869
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 442
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 524
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 352
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 368
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 345
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 415
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 652
     Zaświadczenia 971
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 325
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 388
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 349
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 367
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 365
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 393
     Deklaracje podatkowe 748
Inne
   Jednostki organizacyjne 8857
   Oświadczenia majątkowe 10180
     za 2005 rok 1021
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 660
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 829
     za 2006 rok 1022
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 691
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 904
     za 2007 rok 830
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 577
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 788
     za 2008 rok 941
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 742
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 902
     za 2009 rok 859
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 643
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 852
     za 2010 rok 946
    ›    Oświadczenie majątkowe radnych 742
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 910
     za 2010/2011 - rozpoczęcie kadencji rady 1086
     za 2010/2011 996
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 1224
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 788
     2012 rok 1196
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 812
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2355
     2013 rok 987
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 653
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 761
     2014 rok 1009
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 634
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1025
     2014 rok - koniec kadencji rady 861
     2015 rok - rozpoczęcie kadencji rady 1578
     2015 rok 1175
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 1229
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2568
     2016 rok 1167
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 863
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 936
     2017 rok 1082
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 589
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1066
     2018 rok 1437
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 761
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1818
     2018 rok- koniec kadencji rady 1070
     2019 rok- rozpoczęcie kadencji rady 1968
     2019 rok 1130
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 459
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1882
   Interpelacje i zapytania radnych 274
     2019 rok 301
   Skargi, wnioski i petycje 29
     2019 rok 23
   Jednostki pomocnicze 2396
     Sołectwa 1535
    ›    Statut Sołectw 665
   Ogłoszenia 4715
     Rok 2020 62
     Rok 2019 2921
     Rok 2018 1473
     Rok 2016/2017 2446
     Ogłoszenia starsze 40410
   Konsultacje społeczne 127
     2019 rok 94
   Środowisko 2757
     Inwestycje wpływające na środowisko 7245
     Program usuwania azbestu dla Gminy Tczów 536
   Oferty pracy 21328
     Urząd Gminy 16112
    ›    2015 rok 3704
    ›    2016 rok 2345
    ›    2017 rok 2504
    ›    2019 rok 6022
     GOPS 7294
    ›    2013 rok 1543
    ›    2016 rok 1334
    ›    2017 rok 1130
    ›    2018 rok 2075
   Oferty, konkursy 28703
   Wybory Samorządowe 2018r 1132
   Wybory 2019 r. 767
   Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r. 419
   Redakcja Biuletynu 2609
   Zasady BIP 1995
     Podstawa prawna 884
     Udostępnienie informacji publicznej 1220
   Wnioski - Wzory do wydruku 3109
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2541
   Program Integracji Społecznej 5504
   Projekty realizowane przy udziale UE 2073
     2010 577
     2011 738
   Ochrona Danych Osobowych 251
     Referat Spraw Obywatelskich 142