Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe150398
   Godziny urzędowania5008
   Organizacja urzędu7721
   Struktura organizacyjna9143
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie634
   Ważne informacje! - koronawirus914
Organy
   Wójt Gminy8812
     Kompetencje2219
     Kontakt1808
     Dyżury1726
     Decyzje i inne akty administracyjne2116
     Wystąpienia publiczne1905
   Sekretarz7899
   Skarbnik5634
   Rada Gminy9581
    ›    2008845
    ›    20091356
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów3366
    ›    20102021
    ›    20112175
    ›    20121634
    ›    20132288
    ›    20141252
    ›    20151804
    ›    20161347
    ›    20171269
    ›    20181194
    ›    20191451
    ›    20201796
    ›    20211170
    ›    2022644
    ›    202361
     Przewodniczący Rady2214
     Skład Rady3176
     Regulamin1844
     Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów1918
     Uchwały Rady Gminy3862
     Komunikaty i oświadczenia radnych2233
   Komisje Rady4631
    ›    2008710
    ›    20091238
     Zawiadomienia o posiedzeniach komisji2132
    ›    2010762
    ›    20111099
    ›    20121795
    ›    20131572
    ›    20141722
    ›    20151360
    ›    20162168
    ›    20171145
    ›    20181144
    ›    20191811
    ›    20202100
    ›    20211266
    ›    2022501
    ›    202351
     Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska1474
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu1344
     Komisja Rewizyjna1420
   Urząd Stanu Cywilnego6318
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego1639
     Sporządzenie aktu urodzenia1037
     Sporządzenie aktu zgonu977
     Zameldowanie cudzoziemców938
     Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy1220
     Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego1003
     Wniosek o udostępnienie danych1055
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej8762
     Zarządzenia Kierownika GOPS1975
     Zapytanie ofertowe35708
     Komunikat1117
   Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych5481
   Referaty i samodzielne stanowiska8517
Prawo Lokalne
   Statut5039
   Procedury naboru na stanowisko4034
     Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Tczów1957
   Regulamin3886
   Budżet5273
     Sprawozdania finansowe244
    ›    Rok 2020219
    ›    Rok 2021113
     Sprawozdania z wykonania budżetu1248
    ›    za rok 2005710
    ›    za rok 2018 399
     Uchwały okołobudżetowe1352
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej468
     Realizacja planowanych dochodów1002
     Realizacja planowanych wydatków1051
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu1014
     Fundusze Gminy1020
     Dotacje z budżetu1006
   Uchwały9156
     Rok 202380
     Rok 20221086
     Rok 20211622
     Rok 20202484
     Rok 20192015
     Rok 20181697
     Rok 20171844
     Rok 20161744
     Rok 20151651
     Rok 20144316
     Rok 20137247
     Uchwały - Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi1828
     Rok 20126230
     Rok 20114310
     Rok 20102687
     Rok 20094628
     Rok 20082501
     Rok 20071724
     Rok 20062198
   Protokoły2461
     Rok 2009928
     Rok 20101993
     Rok 20111990
     Rok 20121301
     Rok 20131404
     Rok 20141238
   Wybory3507
     Wybory Samorządowe 2018409
     Wybory uzupełniające 2016508
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015739
     Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015736
     Wybory Samorządowe 20142886
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok1633
   Referendum1474
     Referendum 06.09.2015729
   Podatki4292
     Podatki na 2019 rok252
     Podatki na 2018 rok339
     Podatki na 2017 rok627
     Podatki na 2016 rok641
     Podatki na 2015 rok799
     Podatki na 2012 rok1222
     Podatki na 2011 rok1092
     Podatki na 2010 rok1244
   Informacje Urzędu5088
     Zarządzenia Wójta2204
    ›    Rok 2006750
    ›    Rok 2007670
    ›    Rok 2008638
    ›    Rok 2010816
    ›    Rok 20121126
    ›    Rok 20131661
    ›    Rok 20143291
    ›    Rok 2015910
    ›    Rok 2016692
    ›    Rok 2018646
    ›    Rok 2017351
    ›    Rok 2019487
    ›    Rok 2020225
    ›    Rok 2021510
    ›    Rok 2022176
     Decyzje i inne akty administracyjne2189
     Obwieszczenia i zawiadomienia5482
     Protokoły kontroli989
     Opinie RIO829
    ›    Rok 2014652
    ›    Rok 2021209
    ›    Rok 2022158
   Raporty o stanie Gminy Tczów764
   Strategia rozwoju10114
   Rejestr działalności regulowanej2960
   Gospodarka komunalna4419
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi1311
     2022 rok25
     2021 rok172
     2020 rok222
     2019 rok141
     2015 rok613
     2014 rok786
    ›    Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi465
     2013 rok589
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów32528
     Rok 2023 805
     Rok 20227500
     Rok 202124535
     Rok 202014616
     Rok 201920371
     Rok 201824493
     Rok 201718794
     Rok 201628684
     Rok 201526682
     Rok 201416300
     Rok 201316814
     Rok 201211121
     Rok 20116336
     Rok 201039440
     Rok 2009 10687
     Rok 200826800
     Rok 200716514
     Rok 20067247
     Rok 20043248
   Zapytania ofertowe37681
     Rok 2023390
     Rok 20225149
     Rok 20218406
     Rok 20203713
     Rok 2017990
     Rok 201218991
   Plan postępowań o udzielenie zamówień1282
     na rok 202342
     na rok 2022266
     na rok 2021272
     na rok 2020305
     na rok 2019525
     na rok 2018428
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3717
     Opłaty skarbowe obowiązujące w Urzędzie Stanu Cywilnego1676
     Małżeństwa, narodziny, zgony1103
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC987
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej2796
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1250
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa870
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia771
    ›    Sporządzenie aktu zgonu762
     Oświata - Wnioski1207
     Dowody osobiste2446
     Meldunki1020
    ›    Zameldowanie na pobyt stały658
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy563
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy655
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego641
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego569
     Nieruchomości1249
    ›    Wniosek o wydanie decyzji na podział działek745
    ›    Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy570
     Działalność gospodarcza1626
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej608
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej479
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej824
     Zezwolenia i decyzje1244
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych723
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów779
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej625
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży594
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży590
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej750
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu1122
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części161
     Zaświadczenia1399
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego568
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku610
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego562
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych602
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych601
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej620
     Deklaracje podatkowe1298
     Procedura zgłaszania bezdomnego zwierzęcia na terenie Gminy Tczów80
Gospodarka Odpadami
   Gospodarka Odpadami Gminy Tczów212
   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi97
Inne
   Jednostki organizacyjne9942
   Oświadczenia majątkowe16352
     za 2005 rok1300
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych892
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1085
     za 2006 rok1261
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych931
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1162
     za 2007 rok1114
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych789
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1043
     za 2008 rok1244
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych949
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1146
     za 2009 rok1133
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych860
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1186
     za 2010 rok1221
    ›    Oświadczenie majątkowe radnych970
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1175
     za 2010/2011 - rozpoczęcie kadencji rady1416
     za 2010/20111276
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1462
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1000
     2012 rok1485
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1034
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek2630
     2013 rok1260
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych905
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1000
     2014 rok1345
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych902
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1389
     2014 rok - koniec kadencji rady1120
     2015 rok - rozpoczęcie kadencji rady1905
     2015 rok1496
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych2259
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek3573
     2016 rok1539
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1138
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1278
     2017 rok1476
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych956
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek1489
     2018 rok1991
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1138
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek2413
     2018 rok- koniec kadencji rady1478
     2019 rok- rozpoczęcie kadencji rady2810
     2019 rok2324
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1424
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek5446
     2020 rok2515
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych1988
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek3653
     2021 rok3027
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych2052
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek4732
     2022 rok914
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych597
    ›    Oświadczenia majątkowe pracowników i Kierowników jednostek1249
   Interpelacje i zapytania radnych1497
     2021 rok704
     2020 rok1757
     2019 rok809
   Skargi, wnioski i petycje3286
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku. 117
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku.285
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku.325
     2020 rok1489
     2019 rok490
     2021 rok1007
     2022 rok643
   Jednostki pomocnicze2939
     Sołectwa2154
    ›    Statut Sołectw956
   Wybory na ławników418
     Rok 2020140
   Koordynator ds. dostępności538
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi212
   Ogłoszenia8094
     Rok 2023258
     Rok 20221547
     Rok 20212001
     Rok 20201940
     Rok 20194892
     Rok 20182159
     Rok 2016/20173443
     Ogłoszenia starsze43696
   Konsultacje społeczne702
     2022 rok63
     2021 rok102
     2020 rok141
     2019 rok414
     2018 rok29702
   Środowisko3720
     Inwestycje wpływające na środowisko10561
     Program usuwania azbestu dla Gminy Tczów891
   Powszechny spis rolny472
   Oferty pracy35608
     Urząd Gminy26356
    ›    2015 rok4113
    ›    2016 rok2890
    ›    2017 rok2968
    ›    2019 rok7337
    ›    2020 rok4600
    ›    2021 rok2956
    ›    2022 rok3443
     GOPS12804
    ›    2013 rok1840
    ›    2016 rok1657
    ›    2017 rok1503
    ›    2018 rok2614
    ›    2020 rok2597
    ›    2021 rok1511
   Wybory Samorządowe 2018r1795
   Wybory 2019 r.2570
   Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r.1078
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.2069
   Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Tczów przed upływem kadencji1471
   Redakcja Biuletynu3102
   Zasady BIP2399
     Podstawa prawna1072
     Udostępnienie informacji publicznej1441
   Wnioski - Wzory do wydruku5216
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza3004
   Program Integracji Społecznej6213
   Projekty realizowane przy udziale UE2613
     2010698
     2011861
   Ochrona Danych Osobowych588
     Referat Spraw Obywatelskich293
Łączna liczba odwiedzin:1422154