główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1003431
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ112054
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 112054
   Godziny urzędowania 4190
   Organizacja urzędu 5923
   Struktura organizacyjna 6780
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie 100
   Ważne informacje! - koronawirus 76
Organy
   Wójt Gminy 6575
     Kompetencje 1748
     Kontakt 1270
     Dyżury 1342
     Decyzje i inne akty administracyjne 1598
     Wystąpienia publiczne 1509
   Sekretarz 6366
   Skarbnik 4664
   Rada Gminy 6399
    ›    2008 508
    ›    2009 840
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów 1849
    ›    2010 1291
    ›    2011 1253
    ›    2012 911
    ›    2013 861
    ›    2014 629
    ›    2015 856
    ›    2016 591
    ›    2017 498
    ›    2018 486
    ›    2019 452
    ›    2020 183
     Przewodniczący Rady 1694
     Skład Rady 2531
     Regulamin 1444
     Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów 177
     Uchwały Rady Gminy 2727
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1674
   Komisje Rady 3506
    ›    2008 438
    ›    2009 696
     Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 1123
    ›    2010 474
    ›    2011 579
    ›    2012 1099
    ›    2013 785
    ›    2014 866
    ›    2015 609
    ›    2016 680
    ›    2017 322
    ›    2018 394
    ›    2019 377
    ›    2020 105
     Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1207
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu 1105
     Komisja Rewizyjna 1122
   Urząd Stanu Cywilnego 4777
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 986
     Sporządzenie aktu urodzenia 781
     Sporządzenie aktu zgonu 758
     Zameldowanie cudzoziemców 721
     Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy 922
     Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego 693
     Wniosek o udostępnienie danych 748
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6876
     Zarządzenia Kierownika GOPS 1458
     Zapytanie ofertowe 26755
     Komunikat 823
   Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4668
   Referaty i samodzielne stanowiska 5876
Prawo Lokalne
   Statut 4122
   Procedury naboru na stanowisko 3398
     Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Tczów 1520
   Regulamin 3332
   Budżet 4360
     Sprawozdania z wykonania budżetu 948
    ›    za rok 2005 485
    ›    za rok 2018 119
     Uchwały okołobudżetowe 1111
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 190
     Realizacja planowanych dochodów 784
     Realizacja planowanych wydatków 846
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 814
     Fundusze Gminy 805
     Dotacje z budżetu 798
   Uchwały 5480
     Rok 2020 229
     Rok 2019 1046
     Rok 2018 1039
     Rok 2017 1141
     Rok 2016 1144
     Rok 2015 1174
     Rok 2014 2950
     Rok 2013 5536
     Uchwały - Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1575
     Rok 2012 4767
     Rok 2011 3471
     Rok 2010 2219
     Rok 2009 3710
     Rok 2008 1976
     Rok 2007 1325
     Rok 2006 1814
   Protokoły 1908
     Rok 2009 728
     Rok 2010 1571
     Rok 2011 1543
     Rok 2012 975
     Rok 2013 956
     Rok 2014 854
   Wybory 3062
     Wybory Samorządowe 2018 198
     Wybory uzupełniające 2016 338
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 566
     Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 549
     Wybory Samorządowe 2014 2295
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok 1291
   Referendum 765
     Referendum 06.09.2015 470
   Podatki 3301
     Podatki na 2018 rok 144
     Podatki na 2017 rok 392
     Podatki na 2016 rok 453
     Podatki na 2015 rok 619
     Podatki na 2012 rok 1019
     Podatki na 2011 rok 931
     Podatki na 2010 rok 1018
   Informacje Urzędu 3952
     Zarządzenia Wójta 1500
    ›    Rok 2006 488
    ›    Rok 2007 428
    ›    Rok 2008 405
    ›    Rok 2010 593
    ›    Rok 2012 715
    ›    Rok 2013 991
    ›    Rok 2014 1864
    ›    Rok 2015 627
    ›    Rok 2016 344
    ›    Rok 2018 348
    ›    Rok 2017 53
    ›    Rok 2019 183
     Decyzje i inne akty administracyjne 1662
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2693
     Protokoły kontroli 690
     Opinie RIO 529
    ›    Rok 2014 425
   Raporty o stanie Gminy Tczów 149
   Strategia rozwoju 8363
   Rejestr działalności regulowanej 1648
   Gospodarka komunalna 3626
   Gospodarka Odpadami 895
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 919
     2015 rok 435
     2014 rok 600
    ›    Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 278
     2013 rok 388
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 25798
     Rok 2020 1442
     Rok 2019 14190
     Rok 2018 23688
     Rok 2017 17607
     Rok 2016 27681
     Rok 2015 25994
     Rok 2014 14995
     Rok 2013 15636
     Rok 2012 9961
     Rok 2011 5706
     Rok 2010 38493
     Rok 2009 9827
     Rok 2008 25255
     Rok 2007 14820
     Rok 2006 7037
     Rok 2004 2971
   Zapytania ofertowe 26372
     Rok 2020 177
     Rok 2017 573
     Rok 2012 18723
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 563
     na rok 2020 42
     na rok 2019 255
     na rok 2018 194
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2784
     Opłaty skarbowe obowiązujące w Urzędzie Stanu Cywilnego 929
     Małżeństwa, narodziny, zgony 816
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 712
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2354
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 772
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 651
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 511
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 516
     Oświata - Wnioski 844
     Dowody osobiste 2013
     Meldunki 759
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 441
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 350
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 449
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 415
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 355
     Nieruchomości 782
    ›    Wniosek o wydanie decyzji na podział działek 378
    ›    Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 171
     Działalność gospodarcza 1258
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 409
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 288
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 596
     Zezwolenia i decyzje 889
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 459
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 542
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 371
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 385
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 356
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 428
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 670
     Zaświadczenia 996
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 339
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 400
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 362
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 378
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 380
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 404
     Deklaracje podatkowe 781
Inne
   Jednostki organizacyjne 8925
   Oświadczenia majątkowe 10472
     za 2005 rok 1047
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 673
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 846
     za 2006 rok 1041
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 710
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 921
     za 2007 rok 850
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 601
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 802
     za 2008 rok 973
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 758
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 922
     za 2009 rok 885
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 656
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 868
     za 2010 rok 966
    ›    Oświadczenie majątkowe radnych 755
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 931
     za 2010/2011 - rozpoczęcie kadencji rady 1112
     za 2010/2011 1021
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 1250
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 800
     2012 rok 1220
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 823
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2373
     2013 rok 1008
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 672
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 779
     2014 rok 1039
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 647
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1046
     2014 rok - koniec kadencji rady 882
     2015 rok - rozpoczęcie kadencji rady 1595
     2015 rok 1205
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 1283
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2640
     2016 rok 1200
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 896
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 962
     2017 rok 1118
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 623
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1110
     2018 rok 1481
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 776
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1883
     2018 rok- koniec kadencji rady 1100
     2019 rok- rozpoczęcie kadencji rady 2080
     2019 rok 1318
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 569
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2366
     2020 rok 161
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 117
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 176
   Interpelacje i zapytania radnych 422
     2020 rok 248
     2019 rok 429
   Skargi, wnioski i petycje 112
     2019 rok 83
   Jednostki pomocnicze 2439
     Sołectwa 1566
    ›    Statut Sołectw 684
   Ogłoszenia 4945
     Rok 2020 466
     Rok 2019 3069
     Rok 2018 1530
     Rok 2016/2017 2499
     Ogłoszenia starsze 40657
   Konsultacje społeczne 161
     2019 rok 114
   Środowisko 2809
     Inwestycje wpływające na środowisko 7396
     Program usuwania azbestu dla Gminy Tczów 562
   Oferty pracy 22667
     Urząd Gminy 17285
    ›    2015 rok 3733
    ›    2016 rok 2390
    ›    2017 rok 2550
    ›    2019 rok 6339
    ›    2020 rok 1160
     GOPS 7544
    ›    2013 rok 1560
    ›    2016 rok 1348
    ›    2017 rok 1160
    ›    2018 rok 2139
   Oferty, konkursy 28834
   Wybory Samorządowe 2018r 1164
   Wybory 2019 r. 837
   Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r. 485
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r. 91
   Redakcja Biuletynu 2638
   Zasady BIP 2018
     Podstawa prawna 896
     Udostępnienie informacji publicznej 1239
   Wnioski - Wzory do wydruku 3188
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2566
   Program Integracji Społecznej 5564
   Projekty realizowane przy udziale UE 2108
     2010 590
     2011 750
   Ochrona Danych Osobowych 273
     Referat Spraw Obywatelskich 155