główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1089334
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ119510
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 119510
   Godziny urzędowania 4379
   Organizacja urzędu 6265
   Struktura organizacyjna 7213
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie 225
   Ważne informacje! - koronawirus 325
Organy
   Wójt Gminy 6831
     Kompetencje 1844
     Kontakt 1359
     Dyżury 1437
     Decyzje i inne akty administracyjne 1683
     Wystąpienia publiczne 1612
   Sekretarz 6652
   Skarbnik 4828
   Rada Gminy 6915
    ›    2008 630
    ›    2009 984
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów 2122
    ›    2010 1519
    ›    2011 1488
    ›    2012 1120
    ›    2013 1092
    ›    2014 822
    ›    2015 1125
    ›    2016 798
    ›    2017 748
    ›    2018 704
    ›    2019 803
    ›    2020 592
     Przewodniczący Rady 1758
     Skład Rady 2621
     Regulamin 1515
     Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów 265
     Uchwały Rady Gminy 2936
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1784
   Komisje Rady 3775
    ›    2008 513
    ›    2009 865
     Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 1284
    ›    2010 560
    ›    2011 745
    ›    2012 1328
    ›    2013 995
    ›    2014 1149
    ›    2015 836
    ›    2016 949
    ›    2017 593
    ›    2018 606
    ›    2019 863
    ›    2020 566
     Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1267
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu 1161
     Komisja Rewizyjna 1188
   Urząd Stanu Cywilnego 5109
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 1096
     Sporządzenie aktu urodzenia 848
     Sporządzenie aktu zgonu 815
     Zameldowanie cudzoziemców 779
     Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy 990
     Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego 778
     Wniosek o udostępnienie danych 841
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7172
     Zarządzenia Kierownika GOPS 1559
     Zapytanie ofertowe 28828
     Komunikat 883
   Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4841
   Referaty i samodzielne stanowiska 6246
Prawo Lokalne
   Statut 4314
   Procedury naboru na stanowisko 3544
     Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Tczów 1619
   Regulamin 3474
   Budżet 4511
     Sprawozdania z wykonania budżetu 997
    ›    za rok 2005 557
    ›    za rok 2018 195
     Uchwały okołobudżetowe 1166
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 247
     Realizacja planowanych dochodów 840
     Realizacja planowanych wydatków 894
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 860
     Fundusze Gminy 863
     Dotacje z budżetu 853
   Uchwały 6062
     Rok 2020 801
     Rok 2019 1317
     Rok 2018 1133
     Rok 2017 1203
     Rok 2016 1208
     Rok 2015 1228
     Rok 2014 3291
     Rok 2013 6001
     Uchwały - Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1635
     Rok 2012 5244
     Rok 2011 3730
     Rok 2010 2361
     Rok 2009 3991
     Rok 2008 2129
     Rok 2007 1434
     Rok 2006 1916
   Protokoły 2040
     Rok 2009 791
     Rok 2010 1679
     Rok 2011 1691
     Rok 2012 1062
     Rok 2013 1093
     Rok 2014 983
   Wybory 3189
     Wybory Samorządowe 2018 245
     Wybory uzupełniające 2016 384
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 619
     Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 597
     Wybory Samorządowe 2014 2488
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok 1404
   Referendum 874
     Referendum 06.09.2015 516
   Podatki 3473
     Podatki na 2019 rok 51
     Podatki na 2018 rok 200
     Podatki na 2017 rok 459
     Podatki na 2016 rok 501
     Podatki na 2015 rok 666
     Podatki na 2012 rok 1076
     Podatki na 2011 rok 984
     Podatki na 2010 rok 1077
   Informacje Urzędu 4154
     Zarządzenia Wójta 1587
    ›    Rok 2006 574
    ›    Rok 2007 488
    ›    Rok 2008 465
    ›    Rok 2010 644
    ›    Rok 2012 823
    ›    Rok 2013 1179
    ›    Rok 2014 2227
    ›    Rok 2015 691
    ›    Rok 2016 397
    ›    Rok 2018 405
    ›    Rok 2017 106
    ›    Rok 2019 242
     Decyzje i inne akty administracyjne 1753
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3282
     Protokoły kontroli 753
     Opinie RIO 590
    ›    Rok 2014 476
   Raporty o stanie Gminy Tczów 299
   Strategia rozwoju 8622
   Rejestr działalności regulowanej 1923
   Gospodarka komunalna 3783
   Gospodarka Odpadami 1034
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1014
     2015 rok 478
     2014 rok 642
    ›    Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 320
     2013 rok 434
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 26478
     Rok 2020 7574
     Rok 2019 15805
     Rok 2018 23961
     Rok 2017 17906
     Rok 2016 28337
     Rok 2015 26191
     Rok 2014 15327
     Rok 2013 15953
     Rok 2012 10263
     Rok 2011 5855
     Rok 2010 38757
     Rok 2009 10061
     Rok 2008 25693
     Rok 2007 15244
     Rok 2006 7099
     Rok 2004 3040
   Zapytania ofertowe 28914
     Rok 2020 1062
     Rok 2017 666
     Rok 2012 18792
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 697
     na rok 2020 123
     na rok 2019 331
     na rok 2018 246
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2987
     Opłaty skarbowe obowiązujące w Urzędzie Stanu Cywilnego 1077
     Małżeństwa, narodziny, zgony 903
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 783
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2445
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 869
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 713
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 580
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 589
     Oświata - Wnioski 914
     Dowody osobiste 2117
     Meldunki 834
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 500
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 409
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 499
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 466
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 413
     Nieruchomości 882
    ›    Wniosek o wydanie decyzji na podział działek 462
    ›    Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 267
     Działalność gospodarcza 1336
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 468
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 343
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 706
     Zezwolenia i decyzje 973
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 532
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 600
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 438
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 444
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 421
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 486
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 763
     Zaświadczenia 1078
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 408
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 466
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 414
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 445
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 439
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 459
     Deklaracje podatkowe 903
Inne
   Jednostki organizacyjne 9126
   Oświadczenia majątkowe 11592
     za 2005 rok 1114
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 726
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 898
     za 2006 rok 1101
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 759
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 975
     za 2007 rok 920
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 658
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 865
     za 2008 rok 1054
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 808
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 968
     za 2009 rok 951
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 707
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 943
     za 2010 rok 1040
    ›    Oświadczenie majątkowe radnych 811
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 990
     za 2010/2011 - rozpoczęcie kadencji rady 1193
     za 2010/2011 1094
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 1302
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 842
     2012 rok 1288
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 880
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2450
     2013 rok 1081
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 732
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 837
     2014 rok 1127
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 731
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1159
     2014 rok - koniec kadencji rady 947
     2015 rok - rozpoczęcie kadencji rady 1674
     2015 rok 1282
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 1457
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2848
     2016 rok 1286
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 965
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1026
     2017 rok 1205
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 719
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1206
     2018 rok 1602
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 876
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2007
     2018 rok- koniec kadencji rady 1204
     2019 rok- rozpoczęcie kadencji rady 2284
     2019 rok 1712
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 870
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 3349
     2020 rok 1182
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 1049
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1402
   Interpelacje i zapytania radnych 749
     2020 rok 821
     2019 rok 539
   Skargi, wnioski i petycje 538
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku. 69
     2020 rok 297
     2019 rok 196
   Jednostki pomocnicze 2551
     Sołectwa 1695
    ›    Statut Sołectw 747
   Wybory na ławników 100
     Rok 2020 27
   Ogłoszenia 5396
     Rok 2020 1149
     Rok 2019 3386
     Rok 2018 1695
     Rok 2016/2017 2741
     Ogłoszenia starsze 41656
   Konsultacje społeczne 280
     2019 rok 171
   Środowisko 2973
     Inwestycje wpływające na środowisko 8182
     Program usuwania azbestu dla Gminy Tczów 630
   Powszechny spis rolny 127
   Oferty pracy 26547
     Urząd Gminy 19572
    ›    2015 rok 3824
    ›    2016 rok 2520
    ›    2017 rok 2660
    ›    2019 rok 6687
    ›    2020 rok 3271
     GOPS 9769
    ›    2013 rok 1625
    ›    2016 rok 1448
    ›    2017 rok 1249
    ›    2018 rok 2312
    ›    2020 rok 1852
   Oferty, konkursy 29181
   Wybory Samorządowe 2018r 1306
   Wybory 2019 r. 1102
   Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r. 690
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r. 1086
   Redakcja Biuletynu 2757
   Zasady BIP 2128
     Podstawa prawna 927
     Udostępnienie informacji publicznej 1289
   Wnioski - Wzory do wydruku 3539
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2679
   Program Integracji Społecznej 5708
   Projekty realizowane przy udziale UE 2214
     2010 612
     2011 774
   Ochrona Danych Osobowych 354
     Referat Spraw Obywatelskich 180