główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN952433
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ106600
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 106600
   Godziny urzędowania 4065
   Organizacja urzędu 5628
   Struktura organizacyjna 6388
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie 16
Organy
   Wójt Gminy 6369
     Kompetencje 1688
     Kontakt 1215
     Dyżury 1283
     Decyzje i inne akty administracyjne 1550
     Wystąpienia publiczne 1449
   Sekretarz 6076
   Skarbnik 4490
   Rada Gminy 5913
    ›    2008 483
    ›    2009 810
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów 1624
    ›    2010 1238
    ›    2011 1213
    ›    2012 868
    ›    2013 817
    ›    2014 587
    ›    2015 817
    ›    2016 558
    ›    2017 434
    ›    2018 442
    ›    2019 272
     Przewodniczący Rady 1568
     Skład Rady 2424
     Regulamin 1387
     Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów 20
     Uchwały Rady Gminy 2496
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1582
   Komisje Rady 3292
    ›    2008 414
    ›    2009 657
     Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 1013
    ›    2010 448
    ›    2011 550
    ›    2012 1049
    ›    2013 735
    ›    2014 810
    ›    2015 561
    ›    2016 611
    ›    2017 291
    ›    2018 343
    ›    2019 149
     Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1131
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu 1024
     Komisja Rewizyjna 1041
   Urząd Stanu Cywilnego 4610
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 945
     Sporządzenie aktu urodzenia 758
     Sporządzenie aktu zgonu 731
     Zameldowanie cudzoziemców 687
     Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy 879
     Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego 665
     Wniosek o udostępnienie danych 704
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6704
     Zarządzenia Kierownika GOPS 1409
     Zapytanie ofertowe 25045
     Komunikat 795
   Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4546
   Referaty i samodzielne stanowiska 5583
Prawo Lokalne
   Statut 3957
   Procedury naboru na stanowisko 3306
     Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Tczów 1481
   Regulamin 3255
   Budżet 4223
     Sprawozdania z wykonania budżetu 900
    ›    za rok 2005 460
    ›    za rok 2018 76
     Uchwały okołobudżetowe 1064
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 157
     Realizacja planowanych dochodów 750
     Realizacja planowanych wydatków 812
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 789
     Fundusze Gminy 781
     Dotacje z budżetu 772
   Uchwały 5028
     Rok 2019 550
     Rok 2018 913
     Rok 2017 1043
     Rok 2016 1091
     Rok 2015 1127
     Rok 2014 2873
     Rok 2013 5419
     Uchwały - Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1528
     Rok 2012 4671
     Rok 2011 3376
     Rok 2010 2178
     Rok 2009 3640
     Rok 2008 1925
     Rok 2007 1290
     Rok 2006 1778
   Protokoły 1822
     Rok 2009 705
     Rok 2010 1545
     Rok 2011 1507
     Rok 2012 939
     Rok 2013 915
     Rok 2014 799
   Wybory 2990
     Wybory Samorządowe 2018 175
     Wybory uzupełniające 2016 310
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 541
     Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 522
     Wybory Samorządowe 2014 2232
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok 1250
   Referendum 712
     Referendum 06.09.2015 449
   Podatki 3202
     Podatki na 2018 rok 104
     Podatki na 2017 rok 359
     Podatki na 2016 rok 434
     Podatki na 2015 rok 598
     Podatki na 2012 rok 992
     Podatki na 2011 rok 912
     Podatki na 2010 rok 980
   Informacje Urzędu 3827
     Zarządzenia Wójta 1447
    ›    Rok 2006 457
    ›    Rok 2007 404
    ›    Rok 2008 365
    ›    Rok 2010 563
    ›    Rok 2012 684
    ›    Rok 2013 954
    ›    Rok 2014 1818
    ›    Rok 2015 585
    ›    Rok 2016 320
    ›    Rok 2018 314
    ›    Rok 2017 31
    ›    Rok 2019 130
     Decyzje i inne akty administracyjne 1609
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2349
     Protokoły kontroli 661
     Opinie RIO 489
    ›    Rok 2014 402
   Raporty o stanie Gminy Tczów 76
   Strategia rozwoju 8091
   Rejestr działalności regulowanej 1506
   Gospodarka komunalna 3519
   Gospodarka Odpadami 810
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 862
     2015 rok 412
     2014 rok 575
    ›    Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 259
     2013 rok 366
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 25041
     Rok 2019 8454
     Rok 2018 23457
     Rok 2017 17425
     Rok 2016 27617
     Rok 2015 25905
     Rok 2014 14831
     Rok 2013 15523
     Rok 2012 9858
     Rok 2011 5643
     Rok 2010 38400
     Rok 2009 9742
     Rok 2008 25109
     Rok 2007 14702
     Rok 2006 7010
     Rok 2004 2931
   Zapytania ofertowe 24396
     Rok 2012 18686
     Rok 2017 501
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 433
     na rok 2019 189
     na rok 2018 171
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2653
     Opłaty skarbowe obowiązujące w Urzędzie Stanu Cywilnego 840
     Małżeństwa, narodziny, zgony 774
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 687
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2298
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 733
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 615
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 486
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 479
     Oświata - Wnioski 813
     Dowody osobiste 1967
     Meldunki 727
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 415
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 329
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 427
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 397
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 337
     Nieruchomości 729
    ›    Wniosek o wydanie decyzji na podział działek 350
    ›    Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 135
     Działalność gospodarcza 1205
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 387
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 263
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 577
     Zezwolenia i decyzje 854
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 430
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 518
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 347
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 363
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 333
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 401
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 641
     Zaświadczenia 947
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 320
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 382
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 344
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 361
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 358
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 389
     Deklaracje podatkowe 708
Inne
   Jednostki organizacyjne 8801
   Oświadczenia majątkowe 9879
     za 2005 rok 991
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 643
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 806
     za 2006 rok 999
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 670
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 893
     za 2007 rok 805
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 554
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 775
     za 2008 rok 912
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 724
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 887
     za 2009 rok 834
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 629
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 837
     za 2010 rok 924
    ›    Oświadczenie majątkowe radnych 727
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 894
     za 2010/2011 - rozpoczęcie kadencji rady 1058
     za 2010/2011 965
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 1197
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 769
     2012 rok 1173
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 805
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2341
     2013 rok 960
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 632
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 743
     2014 rok 980
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 606
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 985
     2014 rok - koniec kadencji rady 835
     2015 rok - rozpoczęcie kadencji rady 1549
     2015 rok 1142
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 1168
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2459
     2016 rok 1134
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 808
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 911
     2017 rok 1048
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 560
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1045
     2018 rok 1372
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 728
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1747
     2018 rok- koniec kadencji rady 1043
     2019 rok- rozpoczęcie kadencji rady 1854
     2019 rok 903
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 372
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1269
   Interpelacje i zapytania radnych 215
     2019 rok 250
   Jednostki pomocnicze 2365
     Sołectwa 1488
    ›    Statut Sołectw 655
   Ogłoszenia 4516
     Rok 2019 2580
     Rok 2018 1436
     Rok 2016/2017 2391
     Ogłoszenia starsze 40231
   Konsultacje społeczne 87
     2019 rok 65
   Środowisko 2685
     Inwestycje wpływające na środowisko 7126
     Program usuwania azbestu dla Gminy Tczów 506
   Oferty pracy 20422
     Urząd Gminy 15376
    ›    2015 rok 3677
    ›    2016 rok 2308
    ›    2017 rok 2471
    ›    2019 rok 5220
     GOPS 7089
    ›    2013 rok 1520
    ›    2016 rok 1315
    ›    2017 rok 1104
    ›    2018 rok 2023
   Oferty, konkursy 28541
   Wybory Samorządowe 2018r 1088
   Wybory 2019 r. 677
   Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r. 371
   Redakcja Biuletynu 2586
   Zasady BIP 1965
     Podstawa prawna 862
     Udostępnienie informacji publicznej 1168
   Wnioski - Wzory do wydruku 3054
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2516
   Program Integracji Społecznej 5447
   Projekty realizowane przy udziale UE 2041
     2010 568
     2011 734
   Ochrona Danych Osobowych 229
     Referat Spraw Obywatelskich 135