główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1049114
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ116002
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 116002
   Godziny urzędowania 4306
   Organizacja urzędu 6130
   Struktura organizacyjna 7046
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie 176
   Ważne informacje! - koronawirus 239
Organy
   Wójt Gminy 6706
     Kompetencje 1806
     Kontakt 1317
     Dyżury 1410
     Decyzje i inne akty administracyjne 1654
     Wystąpienia publiczne 1577
   Sekretarz 6526
   Skarbnik 4764
   Rada Gminy 6677
    ›    2008 566
    ›    2009 915
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów 1992
    ›    2010 1432
    ›    2011 1388
    ›    2012 1021
    ›    2013 991
    ›    2014 720
    ›    2015 1000
    ›    2016 690
    ›    2017 640
    ›    2018 616
    ›    2019 695
    ›    2020 352
     Przewodniczący Rady 1727
     Skład Rady 2581
     Regulamin 1497
     Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów 230
     Uchwały Rady Gminy 2840
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1734
   Komisje Rady 3654
    ›    2008 481
    ›    2009 792
     Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 1206
    ›    2010 531
    ›    2011 664
    ›    2012 1229
    ›    2013 894
    ›    2014 1017
    ›    2015 731
    ›    2016 828
    ›    2017 465
    ›    2018 517
    ›    2019 680
    ›    2020 295
     Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1238
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu 1137
     Komisja Rewizyjna 1161
   Urząd Stanu Cywilnego 4968
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 1053
     Sporządzenie aktu urodzenia 818
     Sporządzenie aktu zgonu 797
     Zameldowanie cudzoziemców 762
     Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy 960
     Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego 747
     Wniosek o udostępnienie danych 810
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7022
     Zarządzenia Kierownika GOPS 1515
     Zapytanie ofertowe 27905
     Komunikat 859
   Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4759
   Referaty i samodzielne stanowiska 6084
Prawo Lokalne
   Statut 4218
   Procedury naboru na stanowisko 3475
     Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Tczów 1580
   Regulamin 3412
   Budżet 4454
     Sprawozdania z wykonania budżetu 976
    ›    za rok 2005 527
    ›    za rok 2018 168
     Uchwały okołobudżetowe 1148
     Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 225
     Realizacja planowanych dochodów 811
     Realizacja planowanych wydatków 875
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 840
     Fundusze Gminy 838
     Dotacje z budżetu 833
   Uchwały 5763
     Rok 2020 517
     Rok 2019 1201
     Rok 2018 1098
     Rok 2017 1179
     Rok 2016 1176
     Rok 2015 1206
     Rok 2014 3132
     Rok 2013 5776
     Uchwały - Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1604
     Rok 2012 5019
     Rok 2011 3606
     Rok 2010 2298
     Rok 2009 3851
     Rok 2008 2057
     Rok 2007 1391
     Rok 2006 1874
   Protokoły 1989
     Rok 2009 762
     Rok 2010 1630
     Rok 2011 1626
     Rok 2012 1018
     Rok 2013 1035
     Rok 2014 932
   Wybory 3136
     Wybory Samorządowe 2018 231
     Wybory uzupełniające 2016 365
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 603
     Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 580
     Wybory Samorządowe 2014 2408
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok 1351
   Referendum 832
     Referendum 06.09.2015 499
   Podatki 3413
     Podatki na 2019 rok 26
     Podatki na 2018 rok 181
     Podatki na 2017 rok 437
     Podatki na 2016 rok 484
     Podatki na 2015 rok 651
     Podatki na 2012 rok 1049
     Podatki na 2011 rok 962
     Podatki na 2010 rok 1054
   Informacje Urzędu 4065
     Zarządzenia Wójta 1547
    ›    Rok 2006 526
    ›    Rok 2007 461
    ›    Rok 2008 439
    ›    Rok 2010 625
    ›    Rok 2012 777
    ›    Rok 2013 1091
    ›    Rok 2014 2029
    ›    Rok 2015 662
    ›    Rok 2016 375
    ›    Rok 2018 384
    ›    Rok 2017 85
    ›    Rok 2019 219
     Decyzje i inne akty administracyjne 1718
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3024
     Protokoły kontroli 729
     Opinie RIO 566
    ›    Rok 2014 455
   Raporty o stanie Gminy Tczów 250
   Strategia rozwoju 8536
   Rejestr działalności regulowanej 1818
   Gospodarka komunalna 3717
   Gospodarka Odpadami 987
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 976
     2015 rok 462
     2014 rok 628
    ›    Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 304
     2013 rok 420
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 26102
     Rok 2020 4252
     Rok 2019 15106
     Rok 2018 23853
     Rok 2017 17779
     Rok 2016 27739
     Rok 2015 26110
     Rok 2014 15179
     Rok 2013 15819
     Rok 2012 10135
     Rok 2011 5793
     Rok 2010 38649
     Rok 2009 9971
     Rok 2008 25498
     Rok 2007 15056
     Rok 2006 7075
     Rok 2004 3011
   Zapytania ofertowe 27732
     Rok 2020 515
     Rok 2017 641
     Rok 2012 18762
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 641
     na rok 2020 84
     na rok 2019 309
     na rok 2018 229
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2896
     Opłaty skarbowe obowiązujące w Urzędzie Stanu Cywilnego 1008
     Małżeństwa, narodziny, zgony 866
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 751
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2404
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 817
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 691
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 550
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 565
     Oświata - Wnioski 882
     Dowody osobiste 2067
     Meldunki 810
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 481
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 385
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 485
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 448
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 383
     Nieruchomości 836
    ›    Wniosek o wydanie decyzji na podział działek 419
    ›    Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 228
     Działalność gospodarcza 1304
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 441
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 322
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 624
     Zezwolenia i decyzje 937
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 501
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 577
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 412
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 415
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 387
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 469
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 729
     Zaświadczenia 1050
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 381
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 435
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 391
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 415
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 417
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 442
     Deklaracje podatkowe 862
Inne
   Jednostki organizacyjne 9038
   Oświadczenia majątkowe 11187
     za 2005 rok 1082
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 704
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 873
     za 2006 rok 1080
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 742
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 950
     za 2007 rok 896
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 633
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 838
     za 2008 rok 1027
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 784
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 954
     za 2009 rok 924
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 681
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 909
     za 2010 rok 1011
    ›    Oświadczenie majątkowe radnych 785
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 956
     za 2010/2011 - rozpoczęcie kadencji rady 1172
     za 2010/2011 1073
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 1279
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 822
     2012 rok 1265
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 860
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2405
     2013 rok 1057
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 711
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 810
     2014 rok 1098
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 691
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1107
     2014 rok - koniec kadencji rady 925
     2015 rok - rozpoczęcie kadencji rady 1642
     2015 rok 1259
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 1379
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2749
     2016 rok 1263
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 936
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1007
     2017 rok 1173
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 693
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1176
     2018 rok 1569
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 838
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 1961
     2018 rok- koniec kadencji rady 1173
     2019 rok- rozpoczęcie kadencji rady 2228
     2019 rok 1604
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 797
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2946
     2020 rok 863
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 792
    ›    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 899
   Interpelacje i zapytania radnych 627
     2020 rok 615
     2019 rok 502
   Skargi, wnioski i petycje 283
     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku. 28
     2020 rok 123
     2019 rok 146
   Jednostki pomocnicze 2509
     Sołectwa 1643
    ›    Statut Sołectw 721
   Wybory na ławników 47
     Rok 2020 12
   Ogłoszenia 5201
     Rok 2020 847
     Rok 2019 3277
     Rok 2018 1637
     Rok 2016/2017 2648
     Ogłoszenia starsze 41327
   Konsultacje społeczne 237
     2019 rok 157
   Środowisko 2908
     Inwestycje wpływające na środowisko 7783
     Program usuwania azbestu dla Gminy Tczów 605
   Powszechny spis rolny 49
   Oferty pracy 24184
     Urząd Gminy 18584
    ›    2015 rok 3796
    ›    2016 rok 2482
    ›    2017 rok 2612
    ›    2019 rok 6522
    ›    2020 rok 2407
     GOPS 7943
    ›    2013 rok 1592
    ›    2016 rok 1398
    ›    2017 rok 1212
    ›    2018 rok 2228
    ›    2020 rok 115
   Oferty, konkursy 29013
   Wybory Samorządowe 2018r 1252
   Wybory 2019 r. 1015
   Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r. 614
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r. 889
   Redakcja Biuletynu 2714
   Zasady BIP 2088
     Podstawa prawna 912
     Udostępnienie informacji publicznej 1269
   Wnioski - Wzory do wydruku 3391
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2642
   Program Integracji Społecznej 5662
   Projekty realizowane przy udziale UE 2174
     2010 604
     2011 769
   Ochrona Danych Osobowych 328
     Referat Spraw Obywatelskich 173