artykuł nr 1

Wójt Gminy Tczów zawiadamia strony, o odwołaniu ZWO4460A od decyzji GPR.6733.7.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o. o. nr ZWO4460A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Tczów Średni, gmina Tczów, dz.nr ewid.: 751 na postawie złożonego wniosku przez: P4 Sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02 - 677 Warszawa, działającą przez Pełnomocnika Panią Małgorzatę Truszewską ul. Jasna 1 m 308, 00 - 013 Warszawa.

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Tczów zawiadamia strony, że w dniu 27.10.2023 r. została wydana odmowna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o. o. nr ZWO4460A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Tczów Średni, gmina Tczów, dz.nr ewid.: 751" na podstawie złożonego wniosku przez: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającą przez Pełnomocnika Panią Małgorzatę Truszewską ul. Jasna 1 m. 308, 00-013 Warszawa

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 75.2023 Wójt Gminy Tczów z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych (szambo) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Tczów.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 67.2023 Wójta Gminy Tczów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o. o. nr ZWO4465 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 751 w obrębie Tczów Średni, gmina Tczów.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów dot. deklaracji na zakup węgla - sprzedaż końcowa