artykuł nr 1

Uchwały 2022 rok

Załączniki:
Uchwała Nr LIX/302/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.642 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/301/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022-2031.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/300/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Tczów zaliczanych do sektora finansów publicznych.134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr LIX/299/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tczów na lata 2022 - 2025.173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/299/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tczów na lata 2022 - 2025.122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/298/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/297/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze. 125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/296/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. 131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVIII/295/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.637 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVIII/294/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022 - 2031.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVIII/293/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tczów, w roku szkolnym 2022/2023122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVIII/292/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/291/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.624 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/290/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022 - 2031.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr LVI/289/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r - Sprawozdanie finansowe SP ZOZ Tczów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/289/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za 2021 r.119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/288/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na cele mieszkaniowe.123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/287/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/286/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tczów z tytułu wykonania budżetu Gminy Tczów za 2021 rok.217 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/285/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tczów za 2021 rok i sprawozdania finansowego.210 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/284/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tczów wotum zaufania.116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/283/2022 Rady Gminy Tczów z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.580 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/282/2022 Rady Gminy Tczów z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu zwoleńskiego w 2022 roku.157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/281/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.743 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/280/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022 - 2031.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/279/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.170 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/278/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.948 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/277/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022 - 2026.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/276/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Tynica , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 326.99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/275/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/274/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022-2026.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/273/2022 z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/98/2008 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu.52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/272/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczów w 2022 roku".297 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/271/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 r.66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/270/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.409 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/269/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/268/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022 - 2026.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/267/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tczów.139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/266/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Tczów.156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/265/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Tczów.64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/264/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu Gminy Tczów biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. 84 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/263/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania "Planu urządzeniowo-rolnego" gminy Tczów".81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/262/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Tczów za 2021 rok.582 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer