główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały 2018 rok (nowa kadencja)

Załączniki:
Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Tczowie 171 KB
Uchwała Nr II/2/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Tczowie. 248 KB
Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składu ilościowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tczowie 251 KB
Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tczowie 243 KB
Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Tczowie 259 KB
Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 274 KB
Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu 261 KB
Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tczów 294 KB
Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Tczów o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 MB
Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Tczowie 216 KB
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy 350 KB
Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 630 KB
Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów 349 KB
Uchwała Nr II/14/2019 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok MB
Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 299 KB
Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 683 KB
Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych MB
Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 810 KB
Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 MB
Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów 311 KB
Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2019- 2023 MB
Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tczów MB
Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok MB
Uchwała Nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająxca Uchwałę XXIII/98/2008 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu 275 KB
Uchwała Nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu zwoleńskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 210 KB
Uchwała Nr IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Tczów 292 KB
Uchwała Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii MB
Uchwała Nr IV/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz komisji stałych Rady Gminy MB
Uchwała Nr IV/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2018-2022 MB
Uchwała Nr IV/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok MB
Uchwała Nr IV/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2019- 2022 MB
Uchwała Budżetowa Nr IV/32/2018 Gminy Tczów na 2019 r. z dnia 28 grudnia 2018 roku MB
Uchwała Nr IV/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów 323 KB
artykuł nr 2

Uchwały 2018 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XLVII/202/2018 z dnia 10 stycznia 2018r 368 KB
Uchwała Nr XLVII/203/2018 z dnia 10 stycznia 2018r MB
Uchwała Nr XLVIII/204/2018 z dnia 27 marca 2018r MB
Uchwała Nr XLVIII/205/2018 z dnia 27 marca 2018r MB
Uchwała Nr XLVIII/206/2018 z dnia 27 marca 2018r 162 KB
Uchwała Nr XLVIII/207/2018 z dnia 27 marca 2018 520 KB
Uchwała Nr XLVIII/208/2018 z dnia 27 marca 2018r 259 KB
Uchwała Nr XLVIII/209/2018 z dnia 27 marca 2018r MB
Uchwała Nr XLVIII/210/2018 z dnia 27 marca 2018r MB
Uchwała Nr XLVIII/211/2018 z dnia 27 marca 2018r 221 KB
Uchwała Nr XLIX/212/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r 431 KB
Uchwała Nr XLIX/213/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r 226 KB
Uchwała Nr XLIX/214/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r MB
Uchwała Nr XLIX/215/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r MB
UCHWAŁA NR L/216/2018 RADY GMINY W TCZOWIE z dnia 9 maja 2018 r. 377 KB
Uchwała Nr LI/217/2018 z dnia 28 maja 2018r 206 KB
Uchwała Nr LI/218/2018 z dnia 28 maja 2018r MB
Uchwała Nr LII/219/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. MB
Uchwała nr LII/220/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 583 KB
Uchwała Nr LII/221/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. MB
Uchwała Nr LII/222/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. MB
Uchwała Nr LII/223/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 313 KB
Uchwała Nr LII/224/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 192 KB
Uchwała Nr LII/225/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. MB
Uchwała Nr LII/226/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. MB
Uchwała Nr LII/227/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 51 KB
Uchwała Nr LII/228/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 266 KB
Uchwała Nr LIII/229/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. 389 KB
Uchwała Nr LIII/230/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. 422 KB
Uchwała Nr LIII/231/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. 231 KB
Uchwała Nr LIII/232/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. 196 KB
Uchwała Nr LIII/233/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. MB
Uchwała Nr LIV/234/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. 315 KB
Uchwała Nr LIV/235/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. MB
Uchwała Nr L/236/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. 329 KB
Uchwała Nr LV/237/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. MB
Uchwała Nr LVI/238/2018 z dnia 28 września 2018 r. MB
Uchwała Nr LVI/239/2018 z dnia 28 września 2018 r. 257 KB
Uchwała Nr LVI/240/2018 z dnia 28 września 2018 r. MB
Uchwała Nr LVI/241/2018 z dnia 28 września 2018 r. MB