artykuł nr 1

Decyzja nr WA.RZT.70.1.123.2021/5 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tczów.

artykuł nr 2

Decyzja nr WA.RET.070.1.400.3.2018 z dnia 22.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tczów

artykuł nr 3

Uchwała Nr XLIV/186/2017

 UCHWAŁA Nr XLIV/186/2017 Rady Gminy w Tczowie z dnia 14 listopada 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Tczów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Gminy w Tczowie uchwala co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczów, na okres roku od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. w następującej wysokości:

 

1. Dla odbiorców usług zużywających wodę na cele socjalno – bytowe (Grupa W1)- 2,59 zł netto za m3.

2.  Dla odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe do urządzeń kanalizacyjnych (Grupa S1) – 3,70 zł netto za m3.

3. Za 1 m3 ścieków dowożonych w wysokości 14.89 zł netto.

4. Opłata abonamentowa za usługę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1,00 zł netto za miesiąc.

- Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Woźniak

artykuł nr 4

Uchwała Nr XIV/87/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/87/2003 RADY GMINY W TCZOWIE z dnia 10 grudnia 2003.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.8,art.40,ust.1 i art.41ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym/tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm./ i art.1,art.3pkt 1 i pkt.3 oraz art.19 i art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków/Dz. U. Nr 72 z 2001 r, poz.747 z póź. zm./

§1

Ustala się opłatę za 1m³ wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wysokości 1,30zł + VAT.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Traci moc Uchwała Nr III/19/2002 Rady Gminy w Tczowie z dnia 12 grudnia 2002roku.

§4

Uchwała wchodzi u życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Woźniak

artykuł nr 5

Uchwała Nr III/19/2002

 UCHWAŁA Nr III / 19 / 2002 RADY GMINY W TCZOWIE z dnia 12 grudnia 2002 r.


w sprawie : ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 8, art.40,ust.1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity. Dz. U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. / i art. 1, art.3 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 19 i art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 72 z 2001r., poz. 747 z póź. zm. /

§ 1

Ustala się opłatę za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wysokości 1,20 zł + podatek VAT.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXV/205/2001 Rady Gminy w Tczowie z dnia 26 listopada 2001 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Woźniak