główna zawartość
artykuł nr 1

S T A T U T G M I N Y T C Z Ó W ROZDZIAŁ 1 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E § 1. Gmina T c z ó w, zwana dalej „Gminą” jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na terenie Gminy. § 2. 1. Gmina położona jest w województwie mazowieckim i obejmuje obszar 71,3 km2 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu. 3. W skład Gminy wchodzą sołectwa określone w załączniku Nr 2 do Statutu i gminne jednostki organizacyjne zał Nr3 4. Siedzibą Organów Gminy jest Tczów i gminne jednostki organizacyjne zał Nr 3 . § 3. 1. Gmina posiada osobowość prawną. 2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej. 3. Gmina posługuje się pieczęcią okrągłą zawierającą Godło Państwa w środku i napis w otoku „Urząd Gminy w Tczowie”. ROZDZIAŁ 2 Z A D A N I A G M I N Y I I C H R E A L I Z A C J A § 4. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. § 5. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. W szczególności zadania własne Gminy obejmują sprawy określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). 2. Ustawy określają, które zadania własne Gminy mają charakter obowiązkowy. 3. Ponadto Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz przejęte na podstawie porozumień z organami tej administracji. 4. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. 5. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą, wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. 6. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. 7. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 8. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. 9. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielić pomocy finansowej. ROZDZIAŁ 3 W Ł A D Z E G M I N Y § 6. 1. W sprawach objętych zakresem działania samorządu gminnego najwyższą władzę stanowi wspólnota samorządowa mieszkańców Gminy. 2. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów Gminy. § 7. 1. Przedmiotem referendum Gminnego mogą być tylko sprawy: 1) samo opodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne, mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów Gminy, 2) odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji, 3) odwołania Wójta. 2. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla wspólnoty Gminnej. 3. Inicjatorami referendum są : 1) Rada Gminy, 2) mieszkańcy gminy posiadający prawa wyborcze, 4. Referendum jest ważne jeżeli: 1) wzięło w nim udział 30% uprawnionych dla ważności referendum, wynik głosowania w referendum jest rozstrzygający, jeżeli oddano więcej niż połowę ważnych głosów w sprawie poddanej referendum lub co najmniej 2/3 głosów jeśli jego przedmiotem były sprawy samo - opodatkowania się w Gminie. 5. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego określa ustawa z dnia 15 września 2000r (Dz. U. Nr 88 poz 985) o Referendum lokalnym. 6. Do referendum stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r Rozdz. 3 w szczególności art. 28 z symbolami a, b, c, d. 7. Do referendum stosuje się odpowiednie przepisy Rozdz. 2,3 oraz 6 – 9 ustawy z 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. Nr 95 poz 602 z późn. zm). § 8. 1. Gmina działa poprzez swoje organy. 2. Organami gminy są Rada Gminy i Wójt. 3. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. 4. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. 5. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 6. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesji rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. 7. Dostęp do dokumentów może odbywać się w urzędzie pod nadzorem merytorycznego pracownika, gwarantujące przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r Nr 133 poz 883). R A D A G M I N Y § 9. 1. Rada Gminy zwana dalej „Radą” jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy. 2. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 3. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należą sprawy: 1) uchwalenie Statutu Gminy, 2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Wójta, 4) uchwalenie budżetu Gminy, Wójta rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu , 5) uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 6) uchwalenie programów gospodarczych, 7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących: a) określenia zasad nabycia , zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata , o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy, b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta, c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym, e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy, f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta, h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek, i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 10) określenie wysokości sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, 11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań o których mowa w art. 8 ust 2i 2a ustawy o samorządzie gminnym , 12) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz udzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, 13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenie pomników, 14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy, 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady, 16) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, 17) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 18) gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży, 19) rada gminy kontroluje działalność Wójta gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy ; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. § 10. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. 2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady , prowadzi najstarszy wiekiem Radny. 3. Na pierwszej sesji Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących. 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 5. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego Składu Rady ,w trybie określonym w ust.4. 6. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 7. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. 8. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Gminy, pierwszą sesję zwołuje osoba , którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. § 11. 1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należą sprawy związane, wyłącznie z organizacją pracy Rady, a w szczególności: 1) zwoływanie sesji, 2) ustalanie projektu porządku obrad w porozumieniu z Wójtem, 3) przewodniczenie obradom, 4) przeprowadzanie głosowania jawnego, 5) podpisywanie uchwał i protokołu z sesji. 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady lub niemożliwości pełnienia przez niego funkcji, jego zadania wykonuje upoważniony Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 3. Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy, projekt uchwały jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Sesji Rady. R A D N I § 12. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubują uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”. 2. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. 3. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady Rady lub Komisji Rady spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione. 4. Radni mają prawo kierować do Wójta interpelacje i zapytania we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej. 5. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. 6. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji własnoręcznym podpisem na liście obecności. 7. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji Rady lub posiedzenia powinien złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Komisji pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności. 8. Spotkania ze swoimi wyborcami Radni powinni odbywać nie rzadziej niż dwa razy w roku. 9. Radni mogą stosownie do potrzeb przyjmować mieszkańców w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy. 10. Wójt udziela Radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonaniu ich obowiązków. 11. Radni mogą zwracać się bezpośrednio na sesji do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich mandatu Radnego. 12. Podstawą do udzielania Radnemu przez pracodawcę zwolnienia od pracy w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub Wójta. 13. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 14. Mandatu radnego gminy nie można łączyć z: 1) mandatem posła lub senatora, 2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, 3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. 15. Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. 16. Naruszenie przez radnego obowiązków określonych w ustawie samorządowej art. 24 ust 1 – 5 powoduje odpowiedzialność regulaminową oraz utratę w danym roku prawa do diety. § 13. 1. Radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale zgodnie z obowiązującym przepisem . 2. Diety dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rada ustala w formie diety zryczałtowanej w odrębnej uchwale. § 14. 1. Radni mogą tworzyć kluby Radnych. 2. Klub może utworzyć co najmniej pięciu Radnych, ustalając zasady przynależności do klubu oraz regulamin jego działania. 3. Radny może należeć tylko do jednego klubu. 4. Fakt utworzenia klubu, jego skład osobowy i regulamin działania powinien być niezwłocznie zgłoszony Przewodniczącemu Rady. 5. Działalność klubu nie może obciążyć budżetu Gminy. 6. Obsługę techniczno – organizacyjną klubu zapewnia klub we własnym zakresie. § 15. Prawa i obowiązki Radnego w zakresie nie objętym Statutem reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym . K O M I S J E R A D Y § 16. 1. Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada może powołać stałe i doraźne Komisje ze swego grona do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy. 2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. 3. Komisje podlegają Radzie, przekładają jej do zatwierdzenia swoje roczne plany pracy oraz sprawozdania z działalności. 4. Komisjom przysługują funkcje inicjujące, opiniodawcze i kontrolne. § 17. 1.Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii, wniosków i stanowisk przedkładanych do rozpatrzenia przez Radę. 2. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. 3. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwłaszcza sąsiednich oraz z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze Gminy. 4. Przewodniczący Rady nadzorujący prace Komisji w każdym czasie może polecić zwołanie posiedzenia Komisji i złożenia sprawozdania z działania. § 18. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, który: 1) ustala terminy i porządek posiedzeń, 2) zwołuje posiedzenia Komisji, 3) kieruje obradami Komisji, 2. Komisje pracują na posiedzeniach , w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji. 3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywanie posiedzeń, obradowania, ewentualnego powoływania podkomisji i zespołów Komisji ustalają we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady i w ramach regulaminu Rady Gminy. § 19. Ustalenia Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. § 20. 1. Przewodniczący stałych Komisji co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania ze swojej działalności. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Komisji doraźnych i zespołów powoływanych przez Radę. K O M I S J A R E W I Z Y J N A § 21. 1. Rada powołuje ze swego składu Komisję Rewizyjną w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów , z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1, ustawy o samorządzie gminnym 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 1) opiniowanie wykonywania budżetu Gminy i wystąpienie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną Izbę Obrachunkową. 2) opiniowanie wniosku o odwołanie Wójta z innej przyczyny niż nieudzielanie absolutorium. 3) wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zaleconych przez Radę. § 22. 1. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy, który przedkłada do zatwierdzenia Radzie na pierwszej sesji w roku. 2. Roczny plan kontroli powinien obejmować każdorazowo: 1) kontrolę wykonywania budżetu, 2) opiniowanie sprawozdania finansowego, 3) wybrane do kontroli poszczególne dziedziny działalności Gminy lub poszczególne sprawy. 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz sprawdza wykonywanie uchwał Rady. 4. Rada może nakazywać Komisji Rewizyjnej nie rozpoczynanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisję. Powyższe dotyczy także wykonywanie poszczególnych czynności kontrolnych. Rada może też nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu Kontroli. § 23. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed terminem kontroli. 2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli. § 24. 1. Z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół określający w szczególności: 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 2) nazwiska i imiona kontrolujących, 3) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 4) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 5) przebieg, wynik kontroli oraz wnioski i zalecenia pokontrolne, 6) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanej jednostki. 2. W trakcie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik może składać wyjaśnienia ustnie do protokołu Komisji Rewizyjnej bądź pisemnie. Wyjaśnienia te Komisja Rewizyjna Uwzględni lub odrzuci, uzasadniając swoje stanowisko w tym względzie w protokole. 3. Protokół pokontrolny otrzymują Przewodniczący Rady i kierownik jednostki kontrolowanej. 4. Kierownicy jednostek kontrolowanych są obowiązani w wyznaczonym przez Komisję terminie udzielić odpowiedzi o sposobie wykorzystania wniosków i wykonywaniu zaleceń pokontrolnych. 5. Rada powinna być poinformowana o wynikach kontroli przeprowadzonej Przez Komisję Rewizyjną. Wyniki kontroli na sesji przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek tej Komisji. § 25. Komisja Rewizyjna za zgodą Rady może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji. Koszty z tym związane pokrywa Rada Gminy. § 26. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb . 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje obradami Komisji, ustala terminy i porządek posiedzeń oraz zwołuje posiedzenia Komisji. 3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko członkowie oraz osoby zaproszone. 4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant. § 27. Ustalenia Komisji Rewizyjnej w formie określonej przez Komisję / uchwały, opinie, informacje/ zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przez obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji z odesłaniem do regulaminu Rady Gminy stanowiącego Zał. do statutu. S E S J E R A D Y § 28. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję nadzwyczajną na wniosek: 1) co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy 2) Wójta w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku. 3. Rada Gminy może wprowadzać zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. § 29. 1. Na ostatniej sesji w roku Rada uchwala ramowy plan pracy i sposoby jego realizacji w następnym roku. 2. W razie potrzeby Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie, o którym mowa w ust. 1. P R Z Y G O T W A N I E S E S J I § 30. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady z zastrzeżeniem § 11 ust. 2, ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę sesji. 2. O sesji zawiadamia się wszystkich Radnych. Zawiadomienie powinno zawierać: 1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji, projekt porządku obrad. 3. Zawiadomienia o sesji wraz z projektami uchwał oraz innymi materiałami doręcza się radnym co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem obrad, a w przypadku sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub rozpatrzeniu sprawozdania z wykonywania budżetu – co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed sesją. Terminy, o których mowa wyżej nie dotyczą sesji zwołanej w trybie § 28 ust. 2. Zawiadomień o sesji dokonuje się za pośrednictwem poczty lub w inny skuteczny sposób. 4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości na 3 dni przed sesją, w sposób zwyczajowo przyjęty. 5. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Wójtem Gminy ustala listę osób zaproszonych na sesję. 6. Wójt obowiązany jest udzielić radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. 7. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym Sekretarz i Skarbnik Gminy. 8. Do udziału w sesji Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. O B R A D Y § 31. 1. Sesje Rady są jawne. 2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo Obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. 3. Jawność sesji oznacza, że przewodniczący podaje do wiadomości informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. Podczas sesji może być obecna publiczność , która zajmuje wyznaczone w tym celu dla niej miejsce. O sesji rady zostaną powiadomieni Sołtysi pisemnie o miejsca, dnia i godziny oraz porządkiem obrad. 4. Przedstawione do wglądu dokumenty, o których mowa w punkcie 3 będą udostępnione zainteresowanym o ile narusza to uregulowań wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych. 5. Obywatel chcący się zapoznać z dokumentami, powinien złożyć do pracownika prowadzącego obsługę Rady pisemny wniosek zawierający wykaz dokumentów, z którymi chciałby się zapoznać. 6. Pracownik obsługujący Radę obowiązany jest w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przygotować żądną dokumentację oraz poinformować zainteresowanego o terminie, w jakim dokumentacja będzie dostępna do wglądu. 7. Obywatele zainteresowani otrzymaniem kopii wnioskowanych dokumentów muszą zaznaczyć to we wniosku. 8. Za sporządzenie kserokopii dokumentów zainteresowany uiszcza opłatę której wysokość określają odrębne przepisy. 9. Pracownik obsługujący Radę prowadzi ewidencję wniosków i sporządzonych kserokopii dokumentów. 10. Zainteresowany może przeglądać oryginały dokumentów oraz dokonywać opisów i wyciągów z dokumentów jedynie w obecności pracownika obsługującego Radę. 11. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte z mocy przepisów szczególnych tajemnicą państwową lub służbową jawność całej sesji lub jej część zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych, przy czym osoby zaproszone do udziału w sesji w myśl § 30 ust. 5 mogą być obecne na sesji. 12.Poza przypadkiem określonym w ust. 3 na wniosek co najmniej 1/4 liczby Radnych obecnych na sesji, Rada może postanowić, iż ze względu na ważny interes społeczności Gminy lub poszczególnych mieszkańców, cala sesja lub obrady nad określonymi punktami porządku obrad, odbędą się przy drzwiach zamkniętych. § 32. Tryb działania , sposób obradowania na sesjach i podejmowanie uchwał przez Radę Gminy regulują przepisy regulaminu, stanowiącego zał. do statutu. § 33. 1. Interpelacje składa się w sprawach zasadniczych Gminy, przy czym winny być one sformułowane jasno i zwięźle. 2. Interpelacje Radnych kieruje się do Wójta za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. 3. Radni mogą składać interpelacje ustnie lub pisemnie na sesji bądź pisemnie w okresie między sesjami. 4. Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelacje ustnie na sesji lub pisemnie poza sesją . Odpowiedź na interpelacje powinna być udzielona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. W razie braku odpowiedzi Radny ma prawo zwrócić się o interwencje do Przewodniczącego Rady. § 34. 1.Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów Gminy, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie rzeczy. 2. Do zapytań radnych stosuje się przepisy § 33. § 45. Obsługę sesji Rady ( wysyłanie zawiadomień, wyciągi z protokółów, Protokołowanie itd.) sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy, który w tym zakresie podlega nadzorowi merytorycznemu Przewodniczącego Rady Gminy. W Ó J T G M I N Y § 46. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt. 2. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania o treści następującej: „Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będą tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 3. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy. 4. Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. 5. Funkcji Wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z: 1) funkcją Wójta lub jego zastępcy w innej gminie, 2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie , w której jest Wójtem lub zastępcą Wójta, 3) zatrudnieniem w administracji rządowej, 4) mandatem posła i senatora. 6. Do Wójta i jego zastępców stosuje się odpowiednio przepis art. 24 e ust. 1 ustawy samorządowej. 7. Po upływie kadencji Wójt i jego zastępca pełnią swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta i zastępcę. 8. Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców. 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji jego funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. § 47. 1. Wójt jako organ Gminy , kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz . 2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa. 3. Do zadań Wójt należy w szczególności : 1) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy, 2) określenia sposobu wykonywanych udziałów, 3) gospodarowania mieniem komunalnym, 4) wykonywanie budżetu 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 7) w przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe można wydać Wójt w formie zarządzania podlegającego zatwierdzenia na najbliższej Sesji Rady. 4. W stosunku do Wójta czynności z zakresu prawa pracy, wykonuje organ stanowiący lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jego Przewodniczący. 5. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada w formie uchwały. 6. Sekretarz Gminy, w imieniu Wójta, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez pracowników Urzędu, w szczególności nad terytorialnym i prawidłowym załatwieniem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego i innych przepisów wewnętrznych. 7. Ponadto Sekretarz zapewnia merytoryczną i techniczno – organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych Gminy oraz wykonuje inne zadania w ramach spraw powierzonych przez Wójta. § 48. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. 2. Nadany w drodze zarządzania Wójta regulamin, określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy. 3. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 4. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą. 5. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu Gminy. 6. Zadania skarbnika jako głównego księgowego określają odrębne przepisy. 7. Skarbnik kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych ROZDZIAŁ 4 J E D N O S T K I P O M O C N I C Z E G M I N Y § 49. 1. Do realizacji zadań Rada tworzy w drodze uchwały jednostki pomocnicze po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub z ich inicjatywy. 2. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem. 3. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w ust. 1 określa uchwała Rady. § 50. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców terenu sołectwa. 2. Organem wykonawczym w sołectwie jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką. 3. Zasady i tryb wyboru Sołectwa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołania określa statut sołectwa uchwalony przez Radę Gminy. 4. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy z głosem doradczym , bez prawa głosowania. 5. Rada Gminy może ustanowić zasady na jakich Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. § 51. 1. Rada w miarę posiadanych przez Gminę możliwości, w drodze uchwały może wyposażyć jednostki pomocnicze w mienie komunalne. 2. Jednostki pomocnicze mają prawo do zarządzania i korzystania z przekazanego im mienia. 3. Zarządzanie i korzystanie z przekazanego mienia nie może przekraczać zwykłego zarządu i ograniczać się do: 1) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia, 2) utrzymywanie go w stanie niepogorszonym, 3) zachowania mienia i osiągania z niego korzyści np: pobierania dochodów. § 52. Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Wójtowi Gminy. ROZDZIAŁ 5 G O S P O D A R K A F I N A N S O W A G M I N Y § 53. Gmina prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu gminy. § 54. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przygotowuje Wójt przedkłada go Radzie Gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. § 55. 1. Budżet jest uchwalony na rok kalendarzowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada w drodze uchwały. 2. Budżet winien być uchwalony najpóźniej do 31 marca roku budżetowego. 3. Bez zgody Wójta gminy rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. 4. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zleconych do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalania budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu. 5. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. § 56. 1. Dochodami Gminy są: 1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy, 2) dochody z majątku gminy, subwencje ogólne z budżetu państwa, 2. Dochodami Gminy mogą być: 1) dotacje celowe na realizację zadań oraz na dofinansowanie zadań własnych, 2) wpływy z samo opodatkowania mieszkańców, 3) spadki, zapisy i darowizny, 4) inne dochody. § 57. 1. Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów z których zobowiązania te zostaną pokryte. 2. Uchwały i zarządzenia ,o których mowa w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu organu gminy. 3. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. § 58. 1. Wykonanie budżetu jest zadaniem Wójta, który odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy. 2. Wykonanie budżetu podlega kontroli Rady Gminy. Wstępną kontrolę przeprowadzają Komisje Rady a w szczególności Komisja Rewizyjna. 3. Dyspozycja środkami finansowymi jest oddzielona od kasowego jej wykonania. ROZDZIAŁ 6 M I E N I E G M I N Y Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. Prawa te stanowią mienie komunalne. § 59. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe stanowiące mienie komunalne pozostają nienaruszone. § 60. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy. § 61. 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mienia składa Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Wójta – samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą. 2. Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga dla swej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Gminy. ROZDZIAŁ 7 A K T Y P R A W A M I E J S C O W E G O § 62. 1. Na podstawie przepisów ustawowych Gmina może stanowić przepisy obowiązujące na obszarze Gminy (akty prawa miejscowego). Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwały. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. 2. Na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, organy Gminy mogą wydawać przepisy gminne w zakresie: 1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, 2) organizacji urzędów i instytucji gminnych, 3) zasad zarządu mieniem Gminy, 4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. § 63. 1. Akty prawa miejscowego ogłaszane są przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. 2. Akty te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego. 3. Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie. 4. Akty gminne podlegają ogłoszeniu również w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi. § 64. 1. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 2. Statut podlega ogłoszeniu również w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Załącznik Nr 2 Do Statutu Gminy T C Z Ó W WYKAZ SOŁECTW GMINY TCZÓW 1. Bartodzieje 2. Borki 3. Brzezinki Nowe 4. Brzezinki Stare 5. Janów 6. Józefów 7. Julianów 8. Kazimierzów 9. Lucin 10. Rawica 11. Tczów 12. Podzakrzówek 13. Tynica 14. Wincentów Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy T C Z Ó W WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1. Gminna Biblioteka w Tczowie 2. Filia biblioteczna w Brzezinkach Starych 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bartodziejach 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rawicy 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tczowie w którego skład wchodzą: a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Tczowie b) Publiczne Gimnazjum w Tczowie