artykuł nr 1

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.

 
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
 
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
 
Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt lub czasowy przed upływem czwartej doby , licząc od dnia przybycia.
 
Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty,  a  w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz wypełniony druk „zgłoszenie pobytu stałego”.
 
Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym  do lokalu, oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 
Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w taki sam sposób jak zameldowania na pobyt stały z jednoczesnym wskazaniem zamierzonego czasu jego trwania , wypełniając” zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy”.
 
W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
 
.Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.