artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.