artykuł nr 1

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Tczów” za 2021 rok

Debata nad raportem o stanie Gminy Tczów za 2021 rok

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Tczów” za 2021 rok mieszkańcy Gminy Tczów mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Tczów” za 2021 rok składa do Przewodniczącej Rady Gminy Tczów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Tczów.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie Gminy Tczów” za 2021 rok.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy Tczów zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

artykuł nr 2

Raport o stanie Gminy Tczów za rok 2021

Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport jest rozpatrywany
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

artykuł nr 3

Raport o stanie Gminy Tczów za rok 2020

artykuł nr 4

Raport o stanie Gminy Tczów za rok 2019

artykuł nr 5

Raport o stanie Gminy w 2018 roku