artykuł nr 1

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

artykuł nr 2

Numery i granice obwodów głosowania na terenie Gminy Tczów

artykuł nr 3

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez niego obwodzie głosowania

 Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy jego stałego zamieszkania. W tym celu powinien on złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do urzędu gminy.

Wniosek składa się najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.

We wniosku należy podać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
- adres zamieszkania.

artykuł nr 4

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców i wydanie zaświadczenia

artykuł nr 5

Akty prawne