artykuł nr 1

REGULAMIN RADY GMINY W TCZOWIE Rozdział I Przepisy Ogólne § 1. Regulamin określa tryb działania, sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał przez Radę Gminy. § 2. 1. Rada Gminy zwana dalej Radą jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z zastrzeżeniem przepisów o referendum gminnym, którego zasady i tryb określają odrębne przepisy ustawowe. 2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. 3. Radni wybieranie są w wyborach bezpośrednich, a zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa odrębna ustawa. § 3. 1. Odwołanie Rady przez upływem kadencji następuje w drodze referendum lokalnego. 2. W drodze referendum mogą być rozstrzygane sprawy z zakresu właściwości Gminy. 3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa. § 4. 1. Rada Gminy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. 2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizacyjne pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. 3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 4. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1. 5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 6. Rada powołuje stałe i doraźne Komisje do określonych zadań ustalając ich przedmiot działania i skład osobowy. Wójt i Komisje działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Rozdział II Sesje Rady § 5. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach a także w przepisach prawnych wydanych na mocy ustaw. § 6. Do wyłącznej właściwości Rady należy: 1. uchwalenie Statutu Gminy, 2. ustalenie wynagrodzenia Wójta stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy – na wniosek Wójta, 4. uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu, 5. uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 6. uchwalenie programów gospodarczych, 7. ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych zasad przekazywać im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 8. podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego Zarządu, dotyczących: a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupywania przez Wójta, c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym, e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy, f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania akcji i udziałów przez Wójta, h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta w roku budżetowym. 10. Określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym. 12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku. 12a. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczeństw lokalnych i regionalnych. 13. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników. 14. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. 14a. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 15. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustanowień do kompetencji Rady Gminy. § 7. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednostek niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. 2. Rada Gminy może zaprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy. 4. Po upływie terminu określonego w ust 3. sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy. 5. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Gminy, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczy do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu lokalnego. 6. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy do czasu wyboru Przewodniczącego rady , prowadzi najstarszy wiekiem rady obecny na sesji. 7. Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy, Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełnić wymogi określone w pkt 1 w zdaniu drugim. 8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym pkt 7 stosuje się przepis pkt 2 z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 9. Na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.