artykuł nr 1

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
26 - 706 TCZÓW
Tel. 0-48 676 80 23 w.22 fax. 0-48 676 80 22
e-mail kierownik.gops@tczow.pl


gops@tczow.pl


Godziny pracy – 7.30 - 15.30Kierownik GOPS: mgr Ilona Czarnecka
Organizator pomocy społecznej


PRACOWNICY SOCJALNI:
godziny pracy 7.30 – 15.30 praca w terenie od 10.00 do 14.30

Pracownicy socjalni:

mgr Iwona Chołuj
 Rejon opiekuńczy: Borki, Kazimierzów, Tynica, Rawica, Józefów oraz dodatki mieszkaniowe – teren całej gminy

mgr. Paulina Mroczek
 Rejon opiekuńczy:,  Bartodzieje, Podzakrzówek, Janów, Lucin

mgr Beata Urbańska:

Rejon opiekuńczy:  Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe, Wilczy Ług, Wincentów, Tczów, Julianów

 asystent rodziny: Magdalena Sałek

 

 Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – mgr  Sylwia Kundys, Ewelina Pasek

 

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych 500+  - Karolina Ruszkowska, Ewelina Pasek

 

Opiekunka domowa – Ewa Kosiór

 

Karta Dużej Rodziny – Beata Urbańska i Iwona Chołuj

 

Stypendia – Iwona Chołuj i Beata Urbańska

 

Program żywnościowy – Beata UrbańskaPomoc przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej _Dz.U.Nr 64,poz.593 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do ustawy

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:(art.8 ust.1):
1. osobie samotnie gospodarujacej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł,
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł,
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobe w
rodznie
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej, a mianowicie: sieroctwa, bezdomności,bezrobocia,niepełnosprawności, długotrwałej choroby,przemocy w rodzinie, potrzeby ochorony n
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,alkoholizmu lub narkomani, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rada Gminy w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniajace do zasiłków okresowego i celowego.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej ( zwłaszcza finansowym).

TYPY ZASIŁKÓW:


1. Zasiłek stały ,
2. Zasiłek okresowy,
3. Zasiłek celowy i specjalny celowy

JAK STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK


- Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania (gminie). Dobrze jest dołączyć podanie wyjaśniające problem.
- Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.
- Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz występujące przesłanki, o których mowa wyżej oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.

KIEDY ZASIŁEK NIE ZOSTANIE PRZYZNANY


- Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością.
- Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikajacego z ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowego.
- Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody.
- Jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia.
- Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień.
- Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrastwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy.

U W A G A !

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie prowadzi również zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228,poz.2255 z późniejszymi zmianami.

Osoba odpowiedzialna - mgr Barbara Harnatkiewicz - kierownik GOPS.

Świadczenia rodzinne przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę alo dochód osoby uczącej się nie prekracza kwoty 504 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu nipełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek małżonka, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się w GOPS w Tczowie. Druki wniosków i innych niezbędnych zaświadczeń do poprania w GOPS w Tczowie.

W okresie od dnia 01 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r,. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2002.