główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały 2019 rok

Załączniki:
Uchwała Nr V/34/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tczów882 KB
Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Tczowie663 KB
Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borki, gmina Tczów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 705/5225 KB
Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu ilościowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji226 KB
Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok873 KB
Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tczów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 766, obręb 0012 Tczów Średni208 KB
Uchwała Nr VI/40/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczów w 2019 roku"MB
Uchwała Nr VI/41/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/151/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018- 2022/2023511 KB
Uchwała Nr VI/42/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego167 KB
Uchwała Nr VI/43/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Tczów261 KB
Uchwała Nr VI/44/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2019-2022MB
Uchwała Nr VI/45/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rokMB
Uchwała Nr VI/46/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy w Tczowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023772 KB
Uchwała Nr VII/47/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty315 KB
Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów MB
Uchwała Nr VII/49/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej958 KB
Uchwała Nr VII/50/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Tczowie732 KB
Uchwała Nr VII/51/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rokMB
Uchwała Nr VIII/52/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychMB
Uchwała Nr VIII/53/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczów w 2019 roku".454 KB
Uchwała Nr VIII/54/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Tczów, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 928 i 1069225 KB
Uchwała Nr VIII/55/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rokMB
Uchwała Nr IX/56/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rokMB
Uchwała Nr X/57/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie.559 KB
Uchwała Nr XI/58/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tczów wotum zaufania.345 KB
Uchawła Nr XI/59/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tczów za 2018 rok205 KB
Uchwała Nr XI/60/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tczów z tytułu wykonania budżetu Gminy Tczów za 2018 rok283 KB
Uchwała Nr XI/61/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Wilczy Ług i nadania statutuMB
Uchwała Nr XI/62/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tczów część 116 MB
Uchwała Nr XI/62/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tczów część 216 MB
Uchwała Nr XI/63/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tczów 177 KB
Uchwała Nr XI/64/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r, w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zboiorowego odprowadzania ścieków obowiazujących na terenie Gminy Tczów 292 KB
Uchwała Nr XI/65/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za 2018 rokMB
Uchwała Nr XI/66/2019 z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2019-2022MB
Uchwała Nr XI/67/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok MB
Uchwała Nr XII/68/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu zwoleńskiego w 2019 roku.229 KB
Uchwała Nr XII/69/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 184/3.207 KB
Uchwała Nr XII/70/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Józefów, gmina Tczów oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 67/7 i nr 68/2.224 KB
Uchwała Nr XII/71/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.477 KB
Uchwała Nr XII/72/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Tczów instrumentem płatniczym.207 KB
Uchwała Nr XII/73/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu zwoleńskiego w 2019 roku.257 KB
Uchwała Nr XII/74/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. MB
Uchwała Nr XIII/75/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 631 KB
Uchwała Nr XIII/76/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników225 KB
Uchwała Nr XIII/77/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII/73/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu zwoleńskiego w 2019 roku.219 KB
Uchwała Nr XIII/78/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rokMB
Uchwała Nr XIII/79/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu zwoleńskiego w 2019 roku.245 KB
Uchwała Nr XIV/80/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu i Sądu Okręgowego w RadomiuMB
Uchwała Nr XIV/81/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Zwoleniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego na kadencję 2020 - 2023190 KB
Uchwała Nr XIV/82/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2019 - 2022MB
Uchwała Nr XIV/83/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rokMB
Uchwała Nr XV/84/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów493 KB
Uchwała Nr XV/85/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów491 KB
Uchwała Nr XV/86/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rokMB
Uchwała Nr XV/87/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2019 - 2022MB
Uchwała Nr XVI/88/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Tczów o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019MB
Uchwała Nr XVI/89/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Tczów do przesłania listy wybranych ławników wraz z wymaganymi dokumentami220 KB
Uchwała Nr XVI/90/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych dla, których organem prowadzącym jest Gmina Tczów432 KB
Uchwała Nr XVI/91/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/84/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów429 KB
Uchwała Nr XVI/92/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/85/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów 287 KB
Uchwała Nr XVI/93/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rokMB