główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 16.04.2020r.

Wójt Gminy  Tczów  zawiadamia  strony,  że  zakończone zostało  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : ,, Rozbudowie budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem oraz rozbiórka budynku niemieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 395/1, 395/2 w miejscowości Janów, obręb Janów, gmina Tczów".