artykuł nr 1

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Komórka organizacyjna prowadząca usługę, dane kontaktowe:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
Urząd Gminy w Tczowie
Tczów 124, 26-706 Tczów, pok. 22.
tel. 48 676 80 23 w. 303

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie

* ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,

* prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

* prowadzenie grzebowiska,

* prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,


Sposób załatwienia sprawy
Wniosek:
1 Złożenie wniosku.
2 Analiza dokumentacji.
3 Decyzja administracyjna.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Listownie na adres Urząd Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26-706 Tczów lub osobiście
w kancelarii Urzędu Gminy w Tczowie,


Wymagane dokumenty:


Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1.  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2. określenie przedmiotu wykonywanej działalności;

3. obszaru działalności;

4. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

5. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

6. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po

zakończeniu działalności;

7. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;


Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia określa uchwała Nr XXXVII/196/2021 Rady Gminy Tczów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Tczów.

 

Opłaty
Za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm., część III poz. 44 pkt 1).


Termin realizacji

W ciągu miesiąca daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.);

Uchwała Nr XXXVII/196/2021 Rady Gminy Tczów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Tczów.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.


Uwagi

Wójt Gminy Tczów jest właściwy do wydania zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

obrazek