artykuł nr 1

OPŁATY SKARBOWE OBOWIĄZUJĄCE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

Zaświadczenia.

  Wydawanie zaświadczeń i wykonywanie czynności przez Kierownika USC dokonywane jest na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku /podania/ oraz dokonanej opłaty skarbowej /dołączonej do podania/ w kasie Urzędu Gminy lub na konto UG – BS Zwoleń O/Tczów 10 9157 0002 0020 0200 0592 0001. Opłaty skarbowe w tabeli.
 
  
OPŁATY SKARBOWE OBOWIĄZUJĄCE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO.
  

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubu wyznaniowego )
 
bezpłatnie
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 
38zł.
Zaświadczenie o terminie ślubu.
 
26zł.
Potwierdzenie terminu ślubu na telegramie lub zaproszeniu.
 
26zł.
Sporządzenie aktu małżeństwa.
 
84zł.
Sporządzenie aktu urodzenia.
 
bezpłatnie
Sporządzenie aktu zgonu.
 
bezpłatnie
3 odpisy skrócone aktu wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu
-----każdy następny odpis skrócony.
 
bezpłatnie
22zł.
Odpis zupełny aktu.
 
33zł.
Decyzja o skróceniu terminu ślubu.
 
39zł.
Decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego (umiejscowienie aktu).
 
50zł.
Decyzja o sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu, o odtworzeniu aktu stanu cywilnego.
 
39zł.
Złożenie pełnomocnictwa lub jego kopii (odpisu).
 
17zł.
Zaświadczenie o braku aktu lub księgi stanu cywilnego.
 
24zł.
Zaświadczenie o dokonanym w akcie przypisku lub jego braku.
 
24zł.
Inne zaświadczenia.
 
26zł.
Przyjęcie do protokołu oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 
11zł.
Wpisanie do aktu urodzenia wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców dziecka.
 
11zł.
Wpisanie w akcie urodzenia osoby pełnoletniej wzmianki o zmianie nazwiska lub imienia (imion) rodziców na podstawie decyzji administracyjnej.
11zł.
 
 
 
Wpisanie na wniosek strony innych wzmianek w aktach stanu cywilnego, w tym wzmianki o rozwodzie na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej, dotyczącego m.in. uznawania orzeczeń w sprawach małżeńskich, tzw. „Bruksela II ”.
 
 
 
 
11zł
Decyzja o zarejestrowaniu zdarzenia ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) niezarejestrowanego w zagranicznych księgach stanu cywilnego.
 
39zł.
Protokół przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka.
 
bezpłatnie
Protokół przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 
bezpłatnie
Protokół przyjęcia oświadczenia o zmianie dziecku imienia (imion).
11zł.
 
Decyzja o zmianie nazwiska i imienia
37zł
 
Za udzielenie informacji na wniosku
 
 
31zł
 
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
5zł
 
Poświadczenie własnoręczności podpisu
 
 
  9zł
Sporządzenie testamentu
 
  22zł
 
Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów
  17zł