artykuł nr 1

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

WYKREŚLENIE WPISUOrgan ewidencyjny w drodze decyzji administracyjnej orzeka o wykreśleniu wpisu w przypadku:-zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,-jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności, które uzasadniają odmowę wpisu,-wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki powstałej z przekształcenia spółki cywilnej w części objętej przedmiotem działalności przekształconej spółki cywilnej- po przesłaniu właściwym organom samorządu terytorialnego danych o wpisaniu przedsiębiorcy – sprecyzowanie przepisu przewiduje przypadek, gdy przedsiębiorca część działalności prowadzi w formie spółki cywilnej i w tym zakresie następuje przekształcenie, zaś w dalszej części działalność prowadzi samodzielnie,-zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,-gdy organ ewidencyjny dokonał wpisu do działalności z naruszeniem prawa lub dowody, na których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się podrobione lub przerobione,-organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.