główna zawartość
artykuł nr 1

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego powyżej 3 miesięcy

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego powyżej 3 miesięcy.

 
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy , właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
Czynności wymeldowania dokonuje się osobiście.
Osoba wypełnia druk wymeldowania i przedstawia do wglądu dokument tożsamości.
Osobie wymeldowującej się organ gminy wydaje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się. Czynność dokonywana jest bezpłatnie.
Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 
Zgłoszenie zgonu , dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa
o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.