artykuł nr 1

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu urodzenia

 
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca, gdzie nastąpiło zdarzenie..
Jeżeli dziecko urodziło się martwe , zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
 
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani :
- ojciec dziecka albo matka
 
Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
 
Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dowody osobiste.
 
Osoba nie pozostająca w związku małżeńskim przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia i dowód osobisty.
 
Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
 
Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłaty skarbowej.
 
Po sporządzeniu aktu urodzenia pierwsze trzy odpisy skrócone aktu urodzenia wydawane są bezpłatnie.