artykuł nr 1

Zawarcie związku małżeńskiego obywateli polskich za granicą

Zaświadczenia o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Obywatel polski może uzyskać takie zaświadczenia, jeżeli spełnia warunki określone przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie: - mężczyzna i kobieta mają ukończone 18 lat chyba, że sąd opiekuńczy zezwolił na zawarcie małżeństwa kobiecie – jeśli ukończyła 16 lat, - nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie, - nie jest dotknięty chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, - nie pozostaje w ważnym związku małżeńskim, - nie jest krewnym w linii prostej, rodzeństwem ani powinowatym w linii prostej w stosunku do osoby, z którą pragnie zawrzeć małżeństwo, - nie pozostaje w stosunku przysposobienia do przyszłego małżonka. Zaświadczenie o zdolności prawnej wydaje: - kierownik USC miejsca zamieszkania (pobyt stały) osoby, której zaświadczenie dotyczy, - konsul – dla osób, które nie miały w kraju miejsca stałego zamieszkania i dla osób, które wyjechały z kraju przed ukończeniem 16 roku życia i stale zamieszkuje za granicą. Osoba zainteresowana składając podanie kierownikowi USC o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej powinna do niego dołączyć: - odpis skrócony aktu urodzenia, - dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawała w związku małżeńskim, - złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i uiścić opłatę za wydanie zaświadczenia. Dowodem ustania poprzedniego małżeństwa są następujące dokumenty: - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o uznaniu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu poprzedniego małżonka, - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa. Zapewnienie jakie składa osoba w omawianym przypadku jest takim samym zapewnieniem, jakie składa się do zawarcia związku małżeńskiego w kraju. Jest to bowiem oświadczenie osoby, że nie jest jej znana przeszkoda wyłączająca zawarcie małżeństwa. Kierownik USC nie bada wiarygodności treści zapewnienia. Za prawdziwość oświadczenia odpowiedzialność biorą osoby, które je składają. Kierownik USC, przyjmując zapewnienia stwierdza tylko własnoręczność podpisu. Ponieważ prawo przewiduje pisemną formę zapewnień, czynność ta może być dokonana przed kierownikiem każdego USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Tak skompletowane dokumenty stanowią podstawę do wydania zaświadczenia obywatelowi polskiemu, że zgodnie z prawem ojczystym posiada on zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą. W zaświadczeniu o zdolności prawnej wpisuje się dane osobowe oraz dokonuje zapisu, że – zgodnie z prawem polskim – osoba której zaświadczenie dotyczy, posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa. Termin ważności tego dokumentu określa się na 3 miesiące od dnia jego wydania. W zaświadczeniu wpisuje się osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej nie musi być złożony osobiście. Osobiście musi być złożone zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa. Kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia jw., jeżeli osoba która się o nie ubiega, nie spełnia wieku określonego w art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje w ważnym związku lub gdy zachodzą inne przeszkody wymienione w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Odmowa wydania zaświadczenia ma formę pisemną.