artykuł nr 1

Zawarcie związku małżeńskiego przed osobą duchowną

Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną Zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo. Kierownik USC wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmuje treść oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć: - odpisy skrócone aktów urodzenia, - dowody ustania poprzedniego małżeństwa jeżeli uprzednio pozostały w związku małżeńskim. oraz podpisać zapewnienia o braku okoliczności wyłańczających zawarcie małżeństwa i uiścić opłatę za spożądzenie aktu małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się przyszłym małżonkom, bądź jednemu z nich, bezpośrednio po jego sporządzeniu i zachowuje ono ważność przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania. Zaświadczenie sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Trzy egzemplarze otrzymują przyszli małżonkowie, a czwarty pozostaje u kierownika USC który je wydał. Kierownik USC, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie zamierzonego małżeństwa powinien odmówić przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub odmówić wydania zaświadczenia. W razie wątpliwości kierownik USC winien zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte lub czy może być wydane zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński nie może przyjąć oświadczenia o skutkach cywilnych małżeństwa bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika USC. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń o woli wywarcia skutków małżeństwa wyznaniowego w świetle prawa cywilnego duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności w trakcie zawierania związku małżeńskiego podlegającemu prawu wewnętrznego kościoła lub związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują: duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. Zaświadczenie to, łącznie z zaświadczeniem sporządzonym przez kierownika USC, duchowny przekazuje przed upływem pięciu dni od dnia jego zawarcia do USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa. Po otrzymaniu zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownik USC sporządza niezwłocznie akt małżeństwa, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym do USC nadeszły dokumenty od osoby duchownej. Po sporządzeniu aktu małżeństwa kierownik USC zawiadamia organy ewidencji ludności o zawartym małżeństwie i wysyła zawiadomienie do USC przechowującego akty urodzenia osób, które małżeństwo zawarły. Następnie występuje do kierownika USC, który wydał zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa o przesłanie dokumentów stanowiących podstawę jego wydania i włącza je do akt zbiorowych. Natomiast w przypadku gdy zaświadczenie o zawartym małżeństwie zostanie przekazane przez duchownego po upływie pięciodniowego terminu od dnia zawarcia małżeństwa, kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa powiadamiając na piśmie osoby zainteresowane, kobietę i mężczyznę o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia im pisma kierownika USC mogą wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Niezachowanie pięciodniowego terminu z powodu siły wyższej jest sprawą do rozpatrzenia przez sąd, po odmowie sporządzenia aktu przez kierownika USC.