główna zawartość
artykuł nr 1

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Przed zawarciem małżeństwa należy złożyć:

- odpisy skrócone aktów urodzeń,

- dowody ustania poprzedniego małżeństwa jeżeli uprzednio pozostawał w związku małżeńskim,

- pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- uiścić opłatę za spożądzenie aktu mmałżeństwa,

- przedstawić do wglądu dowody osobiste.

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z przyczyn ważnych dla strony kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu. Ważną przyczyną będzie nie tylko ciąża kobiety – może to być wycieczka zagraniczna lub podjęcie pracy w innym kraju. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.