artykuł nr 1

Wniosek EDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek EDG-1.

2. Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport do wglądu.

Wniosek EDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

 

Odbiór zaświadczenia może być dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie lub za pośrednictwem poczty.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

 

Wniosek EDG-1, zależnie od wybranej opcji, jest także:

  • zgłoszeniem zmiany wpisu,
  • zgłoszeniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • zgłoszeniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
  • zgłoszeniem wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Wszystkie czynności związane z rejestracją, zmianą, zawieszeniem, wznowieniem, wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej są  zwolnione z opłat.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r.  Nr 18 poz. 97)

 

Miejsce złożenia Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa pok. 25