artykuł nr 1

Wymiana dowodów osobistych

Ustawa z dnia 12 września 2002 roku zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U.Nr 183, poz.1522/ oraz ustawy o działalności gospodarczej wprowadza obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w następujących terminach:1)od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r.- wydanych w latach 1962-1972,2)od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.- wydanych w latach 1973-1980,3)od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.- wydanych w latach 1981-1991,4)od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.- wydanych w latach 1992-1995,5)od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.- wydanych w latach 1996- 2000.
artykuł nr 2

Dowody osobiste

Przepisy dotyczące dowodów osobistych normowane są ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001r. Nr 87 poz. 960 i Nr 110 poz. 1189 oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78 poz. 716, z 2003r. Nr 128 poz. 1176, Nr 130 poz. 1190) Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty: 1) od ukończenia 18 roku życia, 2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: 1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, 2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, 3) upływu terminu ważności dowodu osobistego. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy. Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie: 1) utraty obywatelstwa polskiego, 2) zgonu posiadacza dowodu osobistego: obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży wtedy na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego. W celu wyrobienia dowodu osobistego należy złożyć: 1. Wniosek o wymianę dowodu osobistego. 2. Stary dowód osobisty. 3. Dwie aktualne fotografie /lewy półprofil z widocznym lewym uchem/. 4. Odpis skrócony aktu urodzenia /dla osób: kawaler, panna/. 5. Odpis skrócony aktu małżeństwa /dla osób: żonaty, mężatka/. Wnioski o wymianę dowodu osobistego należy składać w Urzędzie Gminy w Tczowie, pokój nr 23, II piętro.