artykuł nr 1

Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018

artykuł nr 2

Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2017

artykuł nr 3

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tczów

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Tczów ogłasza:

 
OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY TCZÓW W ROKU 2006

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. organizacje pozarządowe;

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów   o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,

  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

II. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz   z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie w ciągu całego roku (po 1/12 miesięcznie).

III. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:

1. organizacja zajęć, treningów sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy;

2. organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych on zasięgu gminnym i ogólnopolskim.

IV. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań:   15 tys. zł.

V. Terminy składania ofert:

Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr264, poz.2207) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Tczowie (pok.3, I-sze piętro) lub pocztą (liczy się data wpływu ) na adres : Urząd Gminy w Tczowie, 26-706 Tczów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ”Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 15 kwietnia 2006r.

 Do oferty należy dołączyć:

· aktualny wypis z KRUS(ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) lub innej ewidencji;

· statut podmiotu.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

· zgodność oferty z warunkami konkursowymi,

· merytoryczna wartość oferty ( atrakcyjność oferty, sposoby promocji zadania i popularyzacji sportu),

· możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska),

· ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania(przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych), 

· dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

· ilość uczestników i beneficjentów zadania,

· zasięg przedsięwzięcia.

O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tczowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tczowie (pod adresem www.bip.tczow).

Tczów dnia 14.03.2006r. 
Wójt Gminy Tczów 
Andrzej Wolszczak

Dostępne kategorie:
2021 rok
2020 rok
2019 rok
2018 rok