artykuł nr 1

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Załącznik do rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku poz.94)

 Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Załącznik do rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku poz.94)

artykuł nr 2

TREŚĆ INFORMACJI

Zasady Postępowania przy udostępnieniu informacji publicznej w Urzędzie

Gminy w Tczowie oraz opłaty z tytułu  kosztów poniesionych w tym zakresie.

Rozdział  1

Zasady udostępnienia informacji publicznej.

 

1.  Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. 

2.  Informacja publiczna powinna być udzielona niezwłocznie  i zawierać aktualną wiedzę o sprawach  publicznych. 

3.  Prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienia do :

a)  uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej

b)  wglądu do dokumentów urzędowych , w tym dostępu do protokołów z posiedzeń organów

c)   dostępu do posiedzeń sesji gminy rady posiedzeń jej komisji

4.  Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:

a)   ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej

b)   złożenie wniosku ( ustny lub pisemny)

c)  wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych

d)   zapewnienie wstępu na posiedzenia sesji Rady i jego komisji oraz udostępnienie materiałów , w tym kaset dokumentujących ich posiedzenia.

5.  Informacji dziennikarzom wszystkich mediów ( w tym prasa, radio, TV, udziela Wójt) 

6.  Informacje publiczne udostępnione są bezpłatnie, w wyjątkiem przypadków , o których  mowa w § 8 ust. 2.

§ 2.

1. Na stronach internetowych Urzędu Gminy akcersnet.net prowadzony jest Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP ) www.tczow.pl w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej. 

2.   W  BIP udostępnione są  informacje publiczne dotyczące

a)      Sesji Rady Gminy

b)     Urzędu Gminy

3. W Urzędzie działa Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej i Serwisu Informacyjnego Urzędu  Gminy da zadań którego należy m.in. umieszczanie informacji publicznej w BIP; kierownicy referatu i pracownicy odpowiadają za sprawne i terminowe przekazywanie informacji publicznych podlegających udostępnieniu w BIP z zakresu działania referatu  oraz nadzoru w tym zakresie pracę podległych pracowników wchodzących w skład Zespołu Redakcyjnego.

§ 3.

1.  W urzędzie działa punkt informacyjny – sekretariat. 

2.  Pracownik punktu informacyjnego udziela informacji ustnych, osobiście bądź telefonicznie, nt. sposobu uzyskania żądanej informacji publicznej. 

3.  Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej mogą w punkcie informacyjnym skorzystać z przeglądarki stron BIP.

§ 4.

1.  Informacje udostępnione są na wniosek osoby zainteresowanej:

2.  Wnioskodawca może wykorzystać wzór wniosku ( wzór stanowi załącznik do zasad. Załącznik umieszczony jest także na stronach internetowych Urzędu www.bip.tczow.akcesnet.net).

3.  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

4.  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 § 5.

5.  Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

6.  Decyzję , o której mowa w ust. 1 wydaje Wójt.

Rozdział 2

Ograniczenie w prawie dostępu do informacji publicznej

§ 6.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu.

1.  W zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych 

2.  Ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcję publiczne, mających związek z pełnienia tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonania funkcji, oraz przypadku , gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Rozdział 3

Formy przekazywania informacji wnioskodawcy

 § 7.

1.  Informacje są przekazywane wnioskodawcom:

a)      ustnie

b)     przez Pocztę Polską

c)      przez pocztę elektroniczną

d)     odbiór osobisty

e)      w inny sposób wskazany przez adresata

2. Udostępnienie informacji publicznej drogą elektroniczną odbywa się - z uwagi na niebezpieczeństwo zainstalowania wirusów - wyłącznie na nośnikach będących w posiadaniu Urzędu.

DANE WNIOSKODAWCY

..............................................                                                   

/IMIĘ I NAZWISKO/                                                                  URZĄD GMINY W TCZOWIE

.............................................

/ADRES ORAZ  NR  TELEFONU/

   

WNIOSEK

O UD DOSTĘPNIENIE   INFORMACJI   PUBLICZNEJ  

              Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z p. zm. ) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

1) Proszę o udostępnienie informacji publicznej * :

a)      poprzez dostęp ( wgląd ) do dokumentów ,

b)     poprzez przekazanie kserokopii,

2) Informację proszę przekazać:

a)     do skrzynki poczty elektronicznej na adres ................................................................................................

b)     pocztą na adres ...........................................................................................................................................**

c)      odbiór osobisty

 3) Informacje proszę udostępnić na nośniku elektromagnetycznym ***:

a)      dyskietka 3,5

b)      taśma magnetofonowa

c)      w innej firmie.................................................................................................................................................

 

.....................................................

/data i podpis wnioskodawcy/

 

* - właściwe pole zakreślić krzyżykiem

** wypełnić , jeśli adres jest inny niż podany wcześniej