artykuł nr 1

Uchwały 2021 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/190/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/191/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Tczów za 2020 rok MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/192/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021 -2025.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/193/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/194/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/195/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę Gminy Tczów uchwały dotyczącej równości wobec prawa, sprzeciwu wobec jakiejkolwiek dyskryminacji mieszkańców Gminy Tczów oraz w sprawie zobligowania Rządu RP do uzyskania gwarancji odpowiedzialności od producentów szczepionek w przypadku powikłań. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/196/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Tczów. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/197/2021 Rady Gminy Tczów z dnia 24.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nr X/57/2019 Rady Gminy w Tczówie z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w Gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/198/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Tczów". MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/199/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Tczów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/200/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zwoleń w sprawie powierzenia Gminie Zwoleń przez Gminę Tczów wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/201/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. 847 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/202/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021-2025.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/203/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok437 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/204/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę Gminy Tczów uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/205/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku. 831 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/206/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczów w 2021 roku".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/207/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021-2025.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/208/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. 421 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/209/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/210/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021-2025.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/211/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.678 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/212/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021-2025.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/213/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/214/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.853 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/215/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kazanów w sprawie powierzenia Gminie Kazanów przez Gminę Tczów wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę.968 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/216/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tczów.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/217/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. 914 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/218/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/219/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tczów.490 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/220/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Tczowie.908 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/221/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Tczowie oraz nadania statutu.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/222/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. intencyjna w sprawie poparcia działań Wójta Gminy Tczów majacych na celu wsparcie finansowe Powiatu Zwoleńskiego przez Gminę Tczów w 2022 r. 775 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/223/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tczów wotum zaufania. 48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/224/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tczów za 2020 rok i sprawozdania finansowego. 42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/225/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tczów z tytułu wykonania budżetu Gminy Tczów za 2020 rok.71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/226/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za 2020 rok. 978 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/227/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021 - 2025.833 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/228/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.486 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/229/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tczów.124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/230/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tczów.79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/231/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/232/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Tczów oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/233/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021-2025.683 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/234/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.575 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/235/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczów i przekazania go organowi regulującemu do zaopiniowania. 793 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/236/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tczów, w roku szkolnym 2021/2022.65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/237/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021-2025.728 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/238/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.276 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/239/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/84/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 września 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów. 80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/240/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/2019 Rady gminy Tczów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/241/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/159/2020 Rady Gminy Tczów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów.77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/242/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/160/2020 Rady Gminy Tczów z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamiast za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/243/2021 z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/244/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok397 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/245/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Tczów o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tczów za rok szkolny 2021/2021426 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/246/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczów"639 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/247/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok446 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/248/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia " Rocznego programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"368 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/249/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021- 2025814 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/250/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok299 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/251/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 202258 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/252/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku 124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/253/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych235 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/254/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021 - 2025708 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/255/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok457 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/256/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/257/2021 Rady Gminy Tczów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2022 rok270 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała L/258/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021-2025MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/259/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała L/260/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022 - 2026MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/261/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2022 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer