artykuł nr 1

Uchwały 2020 rok

obrazek
Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/189/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2021 rok609 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021-2025.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/187/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy TczówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Tczów856 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/185/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok497 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/184/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2020-2023. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/183/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok255 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/182/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.680 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/181/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tczów na lata 2021-2027MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/180/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 379 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/179/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.475 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/178/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tczów.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/177/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Tczów827 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/176/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/175/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok659 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/174/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2020 -2023.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/173/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy TczówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/172/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Tczów792 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/171/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy TczówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/170/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/169/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy TczówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/168/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021850 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/167/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok355 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/166/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Tczów o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tczów za rok szkolny 2019/2020 444 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/165/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok426 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/164/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 184/4.49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/163/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Tczów.501 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/162/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/162/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/162/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/161/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włascicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 170 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/160/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi242 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/159/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów643 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/158/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/157/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/156/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.979 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/155/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tczów, w roku szkolnym 2020/2021931 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/154/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.618 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/153/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.720 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/152/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/151/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sparwie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2020 - 2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/150/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za 2019 rok.947 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/149/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Tczów 813 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/148/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/57/2019 Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie385 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/147/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.349 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/146/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tczów z tytułu wykonania budżetu Gminy Tczów za 2019 rok829 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/145/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tczów za 2019 rok i sprawozdania finansowego.576 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/144/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tczów wotum zaufania.599 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/143/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/142/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2020-2023.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/141/2020 Rady Gminy Tczów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tczów.377 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/140/2020 Rady Gminy Tczów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2019-2023.405 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/139/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok669 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/138/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Gminy Tczów127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/137/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Gminy Tczów125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/136/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/135/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Tczów160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/134/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczów w 2020 roku".299 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/133/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów331 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/132/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok614 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/131/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2020-2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/130/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/57/2019 Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie556 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/129/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego343 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/128/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tczów, w roku szkolnym 2019/2020260 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/127/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/126/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/125/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok556 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/124/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów294 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/123/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska252 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/122/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczów208 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/121/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Tczów322 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/120/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania radnej Katarzyny Gleguła ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczów.348 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/119/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tczów.330 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/118/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.312 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/117/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Tczów.336 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/116/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.805 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/115/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Tczów.500 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer