artykuł nr 1

Zarządzenie

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 12/2005 Wójta Gminy Tczów z dnia 8 sierpnia 2005 r.


w  sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie

 
Na podstawie  §5 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tczowie ( Zarządzenie  Wójta Gminy Tczów Nr 2/2002  z dnia 30 grudnia 2002 r.)  , art. 31 i art.33 ust. 1 i 5  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142, poz.1591z późn.zmian.) oraz art. 3a ust.2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zmian.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania