główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja Środowiskowa - Droga Janów

                                                                                                      Tczów, dn. 12.09.2006 r.

 

Znak: R.Ośr.7624/1/2006

 

                                                            

DECYZJA   Nr 1 /2005

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

            Na podstawie art.46 a ust. 1,5,7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 art. 56 ust. 2,3 ustawy z dnia                27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

po uzgodnieniu:

1)      ze Starostą Zwoleńskim w zakresie ochrony środowiska - postanowienie

      z dnia 08.08.2006 r. znak: RLOŚ.7633/19/2006

2)      z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zwoleniu – postanowienie

z dnia 24.08.2006 r. znak: SZN – 713/7/2006 

 

O R Z E K A M

 

I.         Określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia  p.n. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. JANÓW” w sposób następujący:

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Janów o długości 1910 mb polegająca na poszerzeniu jezdni do 4,5 m i wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni. Przewiduje się również przedłużenie o 1 m niektórych przepustów. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian.

Projektowana do przebudowy droga zlokalizowana będzie w całości (łącznie z rowami) w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej, tj. w obrębie działki nr 543/1.

Poszerzenia jezdni drogi zaprojektowane będą w postaci podbudowy tłuczniowej z warstwą odsączającą z piasku i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z masy mineralno-bitumicznej. Na całej szerokości jezdni wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza i ścieralna.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

a)      na etapie realizacji przedsięwzięcia prace związane z wykorzystaniem maszyn             i urządzeń emitujących hałas do środowiska prowadzić w godzinach 700-2100 ,

b)      w trakcie prowadzenia robót budowlanych zapewnić ograniczenia wtórnej emisji zanieczyszczeń pyłowych wprowadzanych do powietrza poprzez zraszanie powierzchni terenu, na którym prowadzone będą przedmiotowe prace,

c)      roboty budowlane prowadzić w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem terenów zielonych zlokalizowanych na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie,

d)      odpady wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia winny być zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

e)      materiały i sprzęt budowlany należy przechowywać w wyznaczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego,

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

Główne założenia w zakresie zastosowania rozwiązań chroniących środowisko:

a)      odwodnienie pozostanie bez zmian, nie naruszone zostaną warunki gruntowo-wodne,

b)      zastosowane materiały nie będą powodować pylenia i przedostawania się substancji do środowiska,

c)      nie przewiduje się wycinki drzew kolidujących z drogą.

d)      uciążliwość związana z realizacją inwestycji będzie zminimalizowana poprzez właściwą organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do minimum czasu budowy.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ        W M. JANÓW zostało wszczęte w dniu 26 czerwca 2006 r.

Przedmiotowy wniosek zawiera informacje określone w art. 49 ust. 3  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). zgodnie z art. 46a ust. 4 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, do wniosku dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej.

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej w m. Janów realizowane będzie na terenie gminy Tczów.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Wójt Gminy Tczów pismami z dnia 26.06.2006 r. zwrócił się do Starosty Zwoleńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu o udzielenie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wg opinii w/w organów sporządzenie raportu nie jest konieczne. Uwzględniając skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia można stwierdzić, że, w trakcie realizacji i eksploatacji nie będzie występować emisja substancji lub energii do środowiska w stopniu znaczącym,               w rozumieniu przepisów ochrony środowiska. Standard jakości środowiska w zakresie ochrony powietrza oraz klimatu akustycznego zostanie zachowany. W trakcie realizacji inwestycji ingerencja w środowisko będzie nieznaczna, ponieważ prace budowlane i roboty ziemne będą prowadzone na niewielkiej głębokości, nie nastąpi, zatem zakłócenie stosunków wodnych oraz naruszenie struktury geologicznej terenu. Przebudowa drogi tylko na etapie realizacji może powodować pewne uciążliwości, typowe przy prowadzeniu tego rodzaju prac (hałas pracującego sprzętu budowlanego, silników, zagęszczarek oraz związana z nim emisja zanieczyszczeń: gazy, pyły, wyłączone z ruchu odcinki drogi). Należy zaznaczyć, że w/w uciążliwości mają charakter krótkotrwały i zakończą się razem z zakończeniem przebudowy.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w istniejącym pasie drogi i nie będzie kolidowała z istniejącą zielenią.

Oddziaływanie drogi po przebudowie ulegnie zmianie w niewielkim stopniu, ponieważ droga ta jest obecnie eksploatowana. Emisja gazów spalinowych nie ulegnie zmianie, natomiast emisja pyłów i hałasu zostanie ograniczona. Pojazdy mechaniczne poruszające się po nawierzchni bitumicznej są mniej hałaśliwe oraz nie powodują unoszenia się drobnych frakcji żwirowych jak to ma miejsce w przypadku obecnie eksploatowanej nawierzchni.

Przedstawione rozwiązanie znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg, zarówno pieszych jak i kierowców pojazdów, a także wpłynie na ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego oddziaływania na środowisko oraz uzyskane opinie Wójt Gminy Tczów nie stwierdził potrzeby sporządzania raportu ( postanowienie Nr 7624/1/2006 z dnia 11.07.2006 r.).

Przedmiotowa inwestycja położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt Gminy Tczów pismami z dnia 26.06.2006 r. zwrócił się do Starosty Zwoleńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu o uzgodnienie w sprawie decyzji                     o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z odstąpieniem od konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia nie stwierdzono potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w myśl art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska w postępowaniu zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA. Strony postępowania informowane były o każdym etapie postępowania poprzez obwieszczenie Wójta Gminy oraz na stronie internetowej.

Mając na względzie stan faktyczny oraz prawny, uwzględniając materiał dowodowy zebrany w przeprowadzonym postępowaniu orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy Tczów             w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

                       

 

  Pouczenie:

1.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.. 46 ust. 4  wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

2.      Termin o którym mowa w ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy Tczów         w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

                                                                                                          Wójt  Gminy

                                                                                 

                                                                                              /-/  Andrzej Wolszczak

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Tczów

2. Pan Janusz Puk – Sołtys wsi Janów

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe

    26-700 Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 4

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    26-700 Zwoleń, ul. Bogusza 30

3. A/A