główna zawartość
artykuł nr 1

Kompetencje Wójta

1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.

2. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

3. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

5. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.