główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o udostępnienie danych

Dane jednostkowe z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne.

 Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem uzyskane z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL bądź też jednego dokumentu lub jednej osoby – uzyskane z rejestru dowodów osobistych  i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – w zakresie posiadanego dostępu do RDO.

 Osoby i jednostki organizacyjne wnosząc o udostępnienie danych osobowych winny wykazać interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu żądanych danych osobowych, a także wskazać wszystkie znane informacje o osobie umożliwiające zidentyfikowanie osoby poszukiwanej. Ponadto we wniosku należy precyzyjnie określić zakres żądanych danych osobowych, które mają być  wnioskodawcy udostępnione.

 W celu wykazania interesu prawnego wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania przepisu prawa materialnego, na podstawie którego jest on uprawniony do żądania udostępnienia  mu danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.

 Jeżeli żądanie udostępnienia danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy do wniosku załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę interesu prawnego. Przykładem dokumentów potwierdzających posiadanie interesu prawnego są: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku, zniesienie współwłasności, o ochronę dóbr osobistych, kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.

 Przykładem dokumentów potwierdzających interes prawny w uzyskaniu danych z Rejestru Dowodów Osobistych jest prowadzenie postępowania w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości czy postępowania egzekucyjnego.

 W przypadku, gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do wniosku o udostępnienie danych należy dołączyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej w kwocie  17 zł, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach ustawy o opłacie skarbowej.

 Z opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa zwolnione są osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Ponadto, z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielnie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

 Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny w pozyskaniu żądanych danych osobowych, dane są udostępniane wyłącznie za zgodą wyrażoną przez osobę, której dane te dotyczą.

Opłaty:

 -   Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców, rejestrze PESEL lub  Rejestrze Dowodów Osobistych wynosi 31 zł dla podmiotów, którym dane udostępniane są  odpłatnie.

 -   W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od złożenia pełnomocnictwa do działania  w imieniu wnioskodawcy

 Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni dla podmiotów realizujących zadania ustawowe a dla innych podmiotów, którym dane osobowe są udostępniane ze względu na  posiadanie interesu prawnego lub faktycznego oraz dla jednostek organizacyjnych do celów  badawczych i statystycznych lub badania opinii publicznej – po przeprowadzeniu  postępowania wyjaśniającego w terminie do 1-go miesiąca.

Załączniki:
Wniosek o udostępnienie danych 209 KB