artykuł nr 1

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

 

Osoba przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązana jest zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od daty przybycia do tego miejsca.

Za osobę małoletnią lub osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Fakt zamieszkania w wymienionym na druku lokalu potwierdza czytelnym podpisem wraz z oznaczeniem daty jego złożenia, osoba posiadająca akt prawny do lokalu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”, (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dziecka)

2)  Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport

- osoby małoletnie nieposiadające dokumentu tożsamości: odpis skrócony aktu urodzenia

- tytuł prawny do lokalu – oryginały dokumentów – np. akt własności lokalu (wypis z księgi wieczystej, akt  notarialny, umowa cywilno-prawna, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu lub w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu spadku)

- dowód osobisty właściciela lub najemcy lokalu

 

3) Zameldowanie przez pełnomocnika,  dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania

- dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 

OPŁATY:

- Nie pobiera się opłat za dokonywanie czynności meldunkowych

 

- Opłaty nie pobiera się  również za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały

 

- Za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu)

 

UWAGI: 

1) Zameldowanie w nowym miejscu pobytu  stałego następuje z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca  pobytu stałego (jeśli jest aktualne). Przy zameldowaniu na pobyt stały można jednocześnie (na jednym formularzu) dokonać wymeldowania z pobytu czasowego.

2) Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy wydane przez organ nadzoru budowlanego.

3) Termin realizacji: na bieżąco.

4) Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

5) Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Tczów.

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Przez miejsce pobytu czasowego należy rozumieć przebywanie  poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Za osobę małoletnią lub osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Fakt zamieszkania w wymienionym na druku lokalu potwierdza czytelnym podpisem wraz z oznaczeniem daty jego złożenia, osoba posiadająca akt prawny do lokalu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”, (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dziecka)

2)  Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport

- osoby małoletnie nieposiadające dokumentu tożsamości: odpis skrócony aktu urodzenia

- tytuł prawny do lokalu – oryginały dokumentów – np. akt własności lokalu (wypis z księgi wieczystej, akt  notarialny, umowa cywilno-prawna, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu lub w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu spadku)

- dowód osobisty właściciela lub najemcy lokalu 

3) Zameldowanie przez pełnomocnika,  dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania

- dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 

OPŁATY:

- Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (opłata skarbowa - 17 zł)

- Nie pobiera się opłat za dokonywanie czynności meldunkowych

- Za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu)

 

UWAGI:

1) Zameldowanie w nowym miejscu pobytu  czasowego następuje z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca  pobytu czasowego (jeśli jest aktualne). Przy zameldowaniu na pobyt czasowy można jednocześnie (na jednym formularzu) dokonać wymeldowania z pobytu stałego.

2) Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy wydane przez organ nadzoru budowlanego.

3) W przypadku, gdy osoba posiada umowę cywilno-prawną zawartą z właścicielem lokalu na czas określony, może sama dokonać zameldowania na pobyt czasowy do dnia obowiązywania umowy.

4) Termin realizacji: na bieżąco.

5) Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

6) Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Tczów.